สุพรรณบุรี-ธ.ก.ส.ปล่อยสินเชื่อเงินด่วนคนดีเพื่อสมาชิก อสม.และ อสส.

สุพรรณบุรี-ธ.ก.ส.ปล่อยสินเชื่อเงินด่วนคนดีเพื่อสมาชิก อสม.และ อสส.

ภาพ-ข่าว:มงคล/รัตนา/พงศกร สว่างศรี

        นางอารีย์ บำรุงราษฎร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวจีรณา อินสว่าง ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาสุพรรณบุรี ได้ให้บริการปล่อยสินเชื่อเงินด่วนคนดี เพื่อสมาชิก อสม.(สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน) และ อสส.(อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร) วัตถุประสงค์สินเชื่อ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานแก่การดำรงชีพของสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และ อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.)
           ส่วนที่ ธ.ก.ส.สาขสุพรรณบุรี มี อสม.ต่างทยอยเข้ามายื่นเรื่องโครงการสินเชื่อเงินด่วนคนดี จำนวนมาก ตามโครงการสินเชื่อเงินด่วนคนดี เพื่อสมาชิก อสม. และ อสส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดเตรียมงบประมาณ จำนวน 10,000 ล้านบาท ให้สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. และอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร อสส ผ่านโครงการสินเชื่อเงินด่วนคนดี เพื่อสนับสนุน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการอุปโภคบริโภคแทนการกู้เงินนอกระบบ
            นางอารีย์ บำรุงราษฎร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า จำนวนสมาชิก อสม.ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 15,881 ราย ในปัจจุบัน ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ธ.ก.ส. สาขาในสังกัดจังหวัดสุพรรณบุรี ได้สนับสนุนสินเชื่อเงินด่วนคนดีแก่สมาชิก อสม. และ อสส. แล้ว จำนวน 338 ราย จำนวนเงิน 6.76 ล้านบาท และ ธ.ก.ส.ทุกสาขาในจังหวัดสุพรรณบุรี จะเร่งดำเนินการให้ อสม.ที่มีความประสงค์เข้าโครงการสินเชื่อเงินด่วนคนดี เพื่อสมาชิก อสม. และ อสส.อย่างเร่งด่วน
            สำหรับโครงการสินเชื่อเงินด่วนคนดี เพื่อสมาชิก อสม. และ อสส. เป็นโครงการที่ธนาคารต้องการให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจกลุ่มสมาชิก อสม. และ อสส. ซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นผู้เสียสละทำหน้าที่ดูแลสุขภาพเกษตรกร ประชาชนและสังคมส่วนรวม โดยสนับสนุนให้กลุ่ม สมาชิก อสม. และ อสส. ได้เงินทุน เพื่อนำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม สามารถแบ่งเบาภาระของครอบครัวแทนการกู้เงินนอกระบบ รายละไม่เกิน 20,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.67 ต่อเดือน หรือ ร้อยละ 8 ต่อปี คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก กำหนดผ่อนชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน เช่น วงเงินกู้ 20,000 บาท ผ่อนชำระเดือนละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 48 เดือน นับตั้งแต่วันกู้ สามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งจำนวน อสม.ในพื้นที่ ธ.ก.ส.สุพรรณบุรี จำนวน 14 สาขา ประกอบด้วย ธ.ก.ส.สาขาสุพรรณบุรี 1,619 คน สามชุก 1,145 คน ศรีประจันต์ 1,296 คน สองพี่น้อง 1,111 คน ด่านช้าง 1,232 คน อู่ทอง 1,611 คน บางปลาม้า 1,573 คน ดอนเจดีย์ 976 คน เดิมบางนางบวช 1,747 คน หนองหญ้าไซ 1,236 คน ทุ่งคอก 602 คน ดอนคา 963 คน สวนแตง 770 คน รวมทั้งสิ้น สนจ.สุพรรณบุรี จำนวน 15,881 คน ส่วนสมาชิกที่สนใจสามารถ แจ้งความประสงค์ได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2568
           ด้านนางอารีย์ บำรุงราษฎร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า สำนักงาน ธ.ก.ส.สุพรรณบุรี มีโครงการสินเชื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร รองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2566 วัตถุประสงค์การกู้ เพื่อเป็นเงินทุนในการจัดหาสร้างพัฒนาหรือปรับปรุงแหล่ง กัก เก็บ น้ำ บ่อน้ำบ่อบาดาลหรือระบบน้ำ เพื่อการเกษตร โดยเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ของเกษตรกรลูกค้า ให้มีแหล่งน้ำไว้ใช้ในยามวิกฤตและรถผลกระทบ จากสถานการณ์ภัยแล้ง มีโครงการสินเชื่อแทนคุณ สำหรับทายาทเกษตรกร สำหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อจากครอบครัว อัตราดอกเบี้ยพิเศษ พร้อมรับสิทธิประโยชน์เพิ่ม 1.พิจารณาชั้นลูกดีเลิศ AAA+ (กรณีลูกค้าใหม่) 2.ยกเว้นค่าธรรมเนียม 3.ลดเบี้ยปรับค้างรับ (Late Charge) ของสัญญาเงินกู้เดิมทั้งหมด พร้อมกับเปิดรับลูกค้าใหม่ที่ต้องการสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันนายน 2567 คุณสมบัติลูกค้าใหม่ 1. อายุ 20 ปีขึ้นไป 2.มีสัญชาติไทย 3.มีภูมิลำเนาในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 ปี 4.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 5.ประกอบอาชีพเกษตรกร หรืออาชีพอื่น 6.ไม่เป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตร สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส.สาขาในพื้นที่ทุกสาขา และ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.035-500508 ต่อ 65

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!