“ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา”ร่วม”ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด”

“ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา”ร่วม”ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด”

ภาพ-ข่าว:กิตติศักดิ์ เพไร
บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

                ยาเสพติดเป็นภัยร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่ขาดภูมิคุ้มกันและอาจตกเป็นเหยื่อของผู้ค้ายาได้ง่าย การปลูกฝังเยาวชนให้ต้านภัยยาเสพติดจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อปกป้องอนาคตของชาติ โดยหน่วยงานภาครัฐได้มีการปลูกฝังเยาวชนให้รู้ถึงโทษภัยยาเสพติด ทั้งการศึกษาและให้ความรู้  จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับโทษและอันตรายของยาเสพติดในโรงเรียนและสถานศึกษา จัดกิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดผ่านสื่อต่างๆ จัดตั้งชมรมหรือกลุ่มเยาวชนต้านยาเสพติดเพื่อให้ความรู้และสนับสนุนซึ่งกันและกัน
                 การปลูกฝังเยาวชนเพื่อต้านภัยยาเสพติดเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคม โดยการให้ความรู้ เสริมสร้างทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม บังคับใช้กฎหมาย และจัดให้มีบริการฟื้นฟูและบำบัด เราสามารถปกป้องเยาวชนจากภัยร้ายของยาเสพติดและสร้างอนาคตที่ปลอดภัยและมั่นคงสำหรับประเทศไทยได้เพียงแค่ทุกคนร่วมมือกัน                    การรณรงค์เพื่อป้องกันและต่อสู้กับยาเสพติดเป็นความคิดริเริ่มที่สำคัญในการส่งเสริมสังคมทให้มีสุขภาพดีและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งทุกคนจะต้องช่วยกันในการหาทางป้องกันให้ผู้คนรอบตัวเราได้ตระหนักรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด โดยเฉพาะข้าราชการที่จะเป็นแกนนำสำคัญและผู้นำชุมชนทุกแห่ง ที่มีหน้าที่ให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชน เกี่ยวกับผลร้ายของการเข้ามายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านยาเสพติดได้หลากหลายช่องทาง

            ในนาม ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ “หนังสือพิมพ์อินทรีสยาม” ใน “การประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด” เพื่อร่วมกันปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและทุกคนตระหนักรู้ถึงพิษภัยยาเสพติด เลิกเสพ เลิกค้า หันมาประกอบอาชีพสุจริตใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและอยู่ให้ห่างไกลยาเสพติดและไม่กระทำผิดกฎหมาย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!