ปทุมธานี-พระครูไพโรจน์สารคุณ ร่วม”ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด อบายมุขและการพนันในเขตวัด”

ปทุมธานี-พระครูไพโรจน์สารคุณ ร่วม”ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด อบายมุขและการพนันในเขตวัด”

ภาพ-ข่าว:กิตติศักดิ์ เพไร
บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน      

            วัดเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ควรสงวนไว้สำหรับการปฏิบัติธรรมและกิจกรรมทางศาสนา แต่ในปัจจุบันกลับพบว่ามีทั้งการแอบเสพยาเสพติด แอบจำหน่ายยาเสพติด อบายมุขทั้งหลายและการพนัน แฝงตัวเข้ามาในเขตวัดมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและขัดต่อหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา และยังเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
             เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ทุกคนควรมีส่วนร่วมทั้งพระภิกษุ สามเณร รวมถึงพุทธศาสนิกชน ต้องช่วยกันประชาสัม พันธ์รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด อบายมุขและการพนันในเขตวัด เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด อบายมุขและการพนัน ส่งเสริมให้พระภิกษุ สามเณรและพุทธศาสนิกชนปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ช่วยให้วัดเป็นสถานที่ที่ปลอดจากยาเสพติด อบายมุขและการพนัน ทั้งปวง

               การประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด อบายมุขและการพนันในเขตวัด จะสามารถบรรลุความสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้ ก็ต้องอาศัยการสนับสนุนจากพระภิกษุ สามเณร พุทธศาสนิกชน และหน่วยงานต่างๆ ในชุมชนเป็นหลัก ซึ่งหากทุกฝ่ายร่วมมือกันจะเป็นการลดปัญหายาเสพติด อบายมุขและการพนันในเขตวัดลงได้เป็นอย่างมาก

                ในนาม พระครูไพโรจน์สารคุณ ดร.เจ้าคณะตำบลบ่อเงิน เขต ๑ เจ้าอาวาสวัดลำมหาเมฆ จังหวัดปทุมธานี จึงร่วมกับทาง “หนังสือพิมพ์อินทรีสยาม” ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด อบายมุขและการพนันในเขตวัด โดยหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ช่วยกันรักษาพื้นที่ของวัดให้ปราศจากยาสเพติด อบายมุขและการพนันทุกชนิด เพื่อให้วัดคงไว้ซึ่งสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์สำหรับการปฏิบัติธรรมและกิจกรรมทางศาสนา เป็นสถานที่ที่สงบร่มเย็นเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมสืบไป

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!