อยุธยา-คณะสงฆ์อำเภอนครหลวงจัดการประชุมพระสังฆาธิการ ครั้งที่ 2

อยุธยา-คณะสงฆ์อำเภอนครหลวงจัดการประชุมพระสังฆาธิการ ครั้งที่ 2

ภาพ-ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

คณะสงฆ์อำเภอนครหลวงจัดการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระเลขานุการทุกระดับชั้นครั้งที่ 2/2567

              เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 28 เมษายน 2567ที่วัดโพธิ์ทอง ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระครูอุดมนครกิจ สุทฺธิญาโณ เจ้าคณะอำเภอนครหลวง เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง เป็นองค์ประธานในการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระเลขานุการทุกระดับชั้นครั้งที่ 2/2567 โดยมี เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระเลขานุการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
               โดยในการประชุมในครั้งนี้ มีวาระการประชุมแจ้งให้วัดทุกวัดในเขตปกครองสงฆ์อำเภอนครหลวงเพื่อทราบประกอบด้วย เรื่องขอความเมตตานุเคราะห์ดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงิน ตามแบบสรุปบัญชี รายรับ- รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เรื่อง โครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เรื่อง การประชาสัมพันธ์สื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
               สำหรับสามเณร เรื่องการประชาสัมพันธ์การสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึ่งประสงค์ของพระสงฆ์ ประจำปี 2567 เรื่อง การปรับปรุงการจัดลำดับพัดยศสมณศักดิ์ ฐานานุกรม เปรียญ ในงานพระราชพิธี และรัฐพิธี เรื่องการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เรื่องการประชาสัมพันธ์แนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ไม่สามารถพัฒนาได้ เนื่องจาก ตั้งอยู่ในพื้นที่หวงห้าม และเรื่องการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานในการขออนุญาตสร้างวัด ตั้งวัด
               ส่วนในวาระอื่น ๆ เป็นการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา ในงานคณะสงฆ์ 6 ด้าน หรืองานสาธารณสงเคราะห์ เช่น การให้การช่วยเหลือเจ้าอาวาสมรณภาพ พระลูกวัดมรณภาพ บิดามารดาของเจ้าอาวาสเสียชีวิต และผู้บำเพ็ญประโยชน์ของวัดเสียชีวิต ซึ่งรายละเอียดจะมีการปรึกษาหารือกันอีกครั้ง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!