อำนาจเจริญ-รองเลขาฯนายกฯฝ่ายการเมือง ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตาม แก้้ไขปัญหาเรื่องน้ำ..

อำนาจเจริญ-รองเลขาฯนายกฯฝ่ายการเมือง ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตาม แก้้ไขปัญหาเรื่องน้ำ..

ภาพ-ข่าว/นายทิพกร หวานอ่อน

             วันนี้ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. นายธิติวัฐ อดิศรพันธ์กุล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง พร้อมคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิธรรม เวชยชัย) และคณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) ซึ่งกำกับเขตตรวจราชการที่ 14 ดูแลกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในการตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการของพื้นที่และรับฟังข้อเสนอ เพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจ เจริญ โดยมี ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายภูษิต น้อยโสภากุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ นายกันตสิษฐ์ ธนพนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญ นายอำเภอ ส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ
            สำหรับการลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญของนายธิติวัฐ อดิศรพันธ์กุล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง พร้อมคณะในวันนี้เพื่อปฏิบัติภารกิจในการตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการของพื้นที่และรับฟังข้อเสนอ เพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด โดยได้ลงตรวจติดตามในพื้นที่ 3 จุดประกอบด้วย
           จุดที่ 1 พื้นที่ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองโสกสะเดา บ้านสองคอน ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการของพื้นที่ และรับฟังข้อเสนอแผนงานโครงการ เพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาซึ่งในจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่จังหวัดอำนาจเจริญได้เสนอแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในการสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองโสกสะเดาพร้อมรับส่งน้ำเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรคุณภาพดีของจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นการกระจายน้ำจากแหล่งน้ำต้นทุนไปพื้นที่การเกษตรที่สำคัญ และกระจายน้ำเข้าพื้นที่การทำเกษตรแปลงใหญ่ เกษตรอินทรีย์ พืชสมุนไพร (เครื่องแกง) และข้าวหอมมะลิ
           ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการทำการเกษตรและเพิ่มผลผลิตของพืชเศรษฐกิจได้ และยังสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานไม่น้อยกว่า 400 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 253 ครัวเรือน ไม่น้อยกว่า 748 คน โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย)
             จุดที่ 2 ลงพื้นที่พบปะกลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพบ้านโสกสว่าง หมู่ที่ 5 บ้านโสกสว่าง ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และรับฟังปัญหา ซึ่งกลุ่มมีการทอผ้าหลากหลายรูปแบบและลวดลายพร้อมทั้งแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่นการทอผ้าขอสลับเอื้อซึ่งเป็นผ้าประจำจังหวัด ทอผ้าลายพระราชทาน ทอผ้าขาวม้าซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งผ้าขาวม้าเพราะมีการผลิตทุกอำเภอซึ่งมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน แล้วนำมาแปรรูปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า กระเป๋าหลากหลายรูปแบบเป็นต้น ซึ่งทางกลุ่มมีความต้องการให้ช่วยเหลือในเรื่องวิทยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่จะช่วยให้สินค้ามีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและผลิตได้ปริมาณมากขึ้น เพื่อจะได้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น
              จุดที่ 3 ตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหา โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านเสียว หมู่ที่ 3 ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งชาวบ้านประสบปัญหาเรื่องน้ำอุปโภค บริโภค โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านเสียว หมู่ที่ 3 ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในภาวะขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจะมีผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 348 ครัวเรือน จำนวนประชากร 1,196 คน
             ทั้งนี้ นายธิติวัฐ อดิศรพันธ์กุล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กล่าว่า รองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) เห็นความสำคัญอย่างมากในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอย่างเป็นระบบ วันนี้ทางคณะจึงได้ลงพื้นที่มารับฟังปัญหาของประชาชนเพื่อดูพื้นที่จริง และจะได้เร่งผลักดันโครงการต่อรองนายกรัฐมนตรี เพื่อแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนอย่างตรงจุดและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!