นครสวรรค์-สรรหาอธิการราชภัฏฯ

นครสวรรค์-สรรหาอธิการราชภัฏฯ

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

ลงคะแนนสรรหาอธิการบดี ม.ราชภัฏนครสวรรค์ สมัคร 3 คน รอบแรก เบอร์ 2 นำ ตามด้วยเบอร์ 1 และเบอร์ 3 เสนออันดีบ 1 กับ 2 ให้สภาเลือก

            สืบเนื่องจากการที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์หมดวาระลงตามกำหนดเวลา จึงมีการประกาศรับสมัคร ผู้ที่มีความประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้ง เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยผู้มีผู้สมัคร 3 คนเรียงตามลำดับหมายเลขดังนี้ คือ เบอร์ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์ไชยรัตน์ ปราณี เบอร์ 2 รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ภิญโญ ภู่เทศ เบอร์ 3 รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์สุชาติ แสงทอง โดยผู้สมัครทั้ง 3 คนจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นผู้ลงคะแนนเสียง ซึ่งบุคลากรประกอบด้วย 1.สายวิชาการ ผู้สอน 2.สายสนับสนุน เจ้าหน้าที่สำนักงาน 3.สายบริการ ลูกจ้าง
             ผลการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จากการลงคะแนนเสียงของบุคลาการเบอร์ 1 ได้ 244 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 35.37 เบอร์ 2 ได้ 295 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 43 เบอร์ 3 ได้ 108 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 16.74 ไม่ประสงค์ลงคะแนน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 บัตรเสีย 3 ใบ คิดเป็นร้อยละ 0.44 รวมยอดทั้งสิ้น 686 คน

             จากผลการเลือกตั้งดังกล่าว ผู้ที่ได้คะแนนอันดับ 1 และอันดับ 2 คือเบอร์ 2 ได้ 295 คะแนน กับเบอร์ 1 ได้ 244 คะแนน จะถูกนำเสนอชื่อในสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เพื่อให้กรรมการสภาเป็นผู้ลงคะแนนตัดสินอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ว่าจะเลือกใครเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

             การเลือกตั้งครั้งนี้ นับว่าเป็นการเลือกตั้งในองค์กร ทางการศึกษาระดับชั้นนำในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ื ซึ่งทั้งผู้สมัครและผู้ลงคะแนนเลือกตั้ง ก็เป็นบุคลากรทางการศึกษา ทำให้อยู่ในความสนใจของประชาชนคนทั่วไปว่า ใครจะได้รับเลือกตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์คนต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!