อุดรธานี-บสย.ผนึก”EXIM BANK”ลงนาม MOU ยกระดับผลการดำเนินงาน”Core Business Enablers”

อุดรธานี-บสย.ผนึก”EXIM BANK”ลงนาม MOU ยกระดับผลการดำเนินงาน”Core Business Enablers”

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์

               บสย. ผนึก EXIM BANK ลงนาม MOU ยกระดับผลการดำเนินงาน Core Business Enablers วางแผนเพื่อยกระดับการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนความรู้ ขยายความร่วมมือ ร่วมขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
                วันที่ 24 เม.ย.67 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บสย.อุดรธานี ได้เปิดเผยข่าวประชาสัมพันธ์ ของ บสย.ว่า เมื่อวานนี้ (23 เม.ย.67) ที่ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ได้ทำการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการความร่วมมือในการยกระดับผลการดำเนินงาน Core Business Enablers ร่วมผลักดันให้เกิดการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และมีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
              โดยมีนายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาสถาบันการเงิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และนางสาวคณิตา ชินะกาญจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ร่วมเป็นสักขีพยาน
               นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ที่สนับสนุนให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีความร่วมมือด้านการยกระดับผลการดำเนินงาน Core Business Enablers โดย บสย. และ EXIM BANK จะร่วมกันวางแผนเพื่อยกระดับการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนความรู้ และแนวทางการดำเนินงานที่เป็นจุดเด่นของแต่ละองค์กร การให้คำปรึกษา ตลอดจนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน เพื่อยกระดับผลการดำเนินงาน Core Business Enablers ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากร ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างประโยชน์แก่ประชาชนผู้รับบริการจากทั้ง 2 องค์กร
             สำหรับขอบเขตความร่วมมือประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง บสย. และ EXIM BANK โดยมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน หรือแบ่งปันองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 2. ร่วมกันจัดทำแผนการพัฒนาความร่วมมือ เพื่อยกระดับการดำเนินงานด้าน Core Business Enablers ระยะสั้น 1 ปี และระยะยาว 5 ปี พร้อมทั้งนำส่งแผนการพัฒนาความร่วมมือฯ และผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาความร่วมมือฯ ให้ สคร. ตามระยะเวลาที่กำหนด 3. ร่วมกันกำกับ ติดตาม และ/หรือปรับปรุงแผนงานหรือวิธีการดำเนินงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการตามแผนงานระหว่างสองฝ่าย ตลอดจนดำเนินการความร่วมมืออื่น ๆ ตามที่ทั้งสององค์กรตกลงร่วมกันต่อไป
            ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บสย.กล่าวอีกว่า ความร่วมมือระหว่าง บสย. และ EXIM BANK ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสนับสนุนและพัฒนาองค์กรทั้ง 2 องค์กรร่วมกัน ทั้งด้านการพัฒนาธุรกิจและเพื่อยกระดับและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาผลการดำเนินงานตาม Core Business Enablers ทั้งระยะสั้น 1 ปี และระยะยาว 5 ปี ตามแนวทางของ สคร. เพื่อก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!