เชียงใหม่-สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ พระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ

เชียงใหม่-สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ พระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช พระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ที่ วัดพระธาตุศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
            วันนี้ (25 มี.ค. 67 ) เวลา 13.30 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดมีพระบัญชามอบให้สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง ปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหารตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ คณะสงฆ์ และประชาชน เข้าร่วมพิธี
             ทั้งนี้ สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ถวายแด่พระสงฆ์ เป็นสมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ จำนวน 97 รูป ตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 1,309 รูป และมีพระบรมราชานุญาตให้เลื่อนชั้นพระครูสัญญาบัตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 1,116 รูป รวมพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ในโอกาสนี้ จำนวน 2,522 รูป
           โดยในส่วนของพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ จำนวน 97 รูปนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นิมนต์เข้ารับพระราชทานหิรัญบัฏ สัญญาบัตร พัดยศ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระราชวังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566
            ในวันนี้ เป็นการพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ตั้งใหม่ จำนวน 278 รูป และที่ได้รับการเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ จำนวน 251 รูป รวม 529 รูป ในการนี้ มีพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอ จำนวน 4 รูป , รองเจ้าคณะอำเภอ จำนวน 2 รูป และเจ้าคณะตำบล จำนวน 11 รูป รวม 17 รูป ที่มีความประสงค์ขอเข้ารับพัดยศให้ตรงกับตำแหน่งในพิธีนี้ด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!