อยุธยา-พม.กรุงเก่าจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคม

อยุธยา-พม.กรุงเก่าจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคม

ภาพ-ข่าว นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 22 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมการเกด โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และ ผู้แทนองค์กรด้านคนพิการ จำนวน 100 คน
                นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีนโยบายในการบูรณาการการดำเนินงาน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในระดับพื้นที่ ภายใต้แนวคิด “พม. หนึ่งเดียว” เล็งเห็นว่า การพัฒนาสังคมจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ตามบริบทและความต้องการของประชาชน การมีแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาสังคมจังหวัด ในระยะสั้นระยะยาว ที่สอดรับไปกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการระดับกระทรวงและกรม ต่าง ๆ ในห้วงเวลาที่สอดคล้องกัน จะเป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับพื้นที่ในการดำเนินการด้านการพัฒนาสังคมทุกมิติ ให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ
              ทั้งนี้เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 มีมติคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2567 เห็นชอบให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนคร ศรีอยุธยาดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2567-2570 และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทบทวนขั้นตอนและวิธีการแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเพื่อดำเนินขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิทยากรจากสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี มาให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติให้กับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!