นครสวรรค์-สภาเกษตรกรจังหวัดฯเปิดเวทีสัญจร รับฟังปัญหาเสียงเกษตรกร อ.หนองบัว

นครสวรรค์-สภาเกษตรกรจังหวัดฯเปิดเวทีสัญจร รับฟังปัญหาเสียงเกษตรกร อ.หนองบัว

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

            ช่วงระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุม 100 ปี หลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม อุปถัมภ์ ที่ว่าการอำเภอหนองบัว จ.นครสวรรค์ สภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ (สัญจร) ครั้งที่ 6/2567 ซึ่งได้รับเกียรติจากหัวหน้าหน่วยงานราชการในจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุม นำเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและร่วมรับฟังการสะท้อนปัญหาจากเกษตรกร องค์กรเกษตรกร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอหนองบัว โดยมีนางอัจฉราวดี มณีวรรณ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธาน
            ประเด็นปัญหาสำคัญที่เกษตรกรได้สะท้อน ได้แก่ 1.ปัญหาแหล่งเก็บกักน้ำทางการเกษตรเดิมมีขนาดเล็กและตื้นเขิน ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขุดลอกบ่อเดิมให้มีความจุมากขึ้น แทนการการขุดบ่อน้ำใหม่
2.ปัญหาเรื่องไฟฟ้าทางการเกษตร เกษตรกรต้องการให้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ให้เกษตรกรที่สนใจเพื่อลดต้นทุนในการผลิต 3.ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ทางการเกษตร ส่งผลทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย 4.ปัญหาการครอบครองในที่ดิน สปก.
            5.ต้องการให้ส่งเสริเมล็ดพันธุ์หรือท่อนพันธุ์ เนื่องจากการมีกฎหมายการจำกัดการเคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์สำปะหลัง ทำให้ราคาท่อนมันปรับราคสูงขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกร 6.ปัญหาเรื่อง P.M.2.5 ต้องการให้ภาครัฐทำงานร่วมกับเกษตรกรผ่านโครงการงบอุดหนุนเกษตรกรที่ส่งเสริมให้เกษตรกรย่อยสลายหรือฟังกลบตอซังข้าว แทนนโยบายการลดการเผาซังข้าวด้วยการรณรงค์และบุกจับเกษตรกรผู้เผาต่อซังข้าว เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกษตรให้ความร่วมมือ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!