ปราจีนบุรี-วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ลงนามความร่วมมือ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ฯและบริษัท สุรพลซูพรีมฟู้สด์ จำกัด

ปราจีนบุรี-วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ลงนามความร่วมมือ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ฯและบริษัท สุรพลซูพรีมฟู้สด์ จำกัด

ภาพ-ข่าว:สุพรรณี ศรีสุนทร
บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

          วันที่ 19 มีนาคม 2567 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี โดยว่าที่ร้อยเอก บพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเชื่อมโยงหลักสูตรฝึกอบรมกับหลักสูตรการศึกษาผ่านกลไกกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualification Framework) ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี กับ บริษัท สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี
          โดยมีกรอบการดำเนินงานและกิจกรรมความร่วมมือ ดังนี้ 1. การให้คำแนะนำส่งเสริมให้มีการขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ 2. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพตามความต้องการและสอดคล้องกับตลาดแรงงานของสถานประกอบการฯ 3. สนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ปวส.และปริญญาตรี สู่เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
4. การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภารกิจการพัฒนาฝีมือแรงงาน การศึกษาสายอาชีพ ตลอดจนเปิดโอกาสให้คนที่อยู่ในโลกของการทำงานสามารถได้รับการศึกษาอาชีวศึกษาฯ 5. ประสานความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เกิดความร่วมมือปฏิบัติงานร่วมกันฯ
           6. สนับสนุนกิจกรรมการฝึกฝีมือแรงงานหรือการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรการศึกษาผ่านกลไกกรอบคุณวุฒิแห่งชาติฯ 7.ร่วมบูรณาการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาความรู้ทักษะนักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 8.ร่วมบูรณาการสนับสนุน วัสดุ ครุภัณฑ์ และสถานที่ในการฝึกอบรมและการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 9.ร่วมบูรณาการสนับสนุนและพัฒนาวิชาการ ได้แก่ การจัดทำหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนฯ 10.ประสานงาน ปรึกษาหารือร่วมกันในประเด็นต่างๆ ที่เห็นควรและเหมาะสม

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีลงนามความร่วมมือ บริษัท สุรพลซูพรีมฟู้สด์ จำกัดในวันเดียวกัน วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี โดยว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึก ษา ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี กับ บริษัท สุรพลซูพรีมฟู้สด์ จำกัด
โดยมีวัตถุประสงค์ ในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ 1. เพื่อสร้างความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยฯกับสถานประกอบการในการจัดอาชีวศึกษา 2.เพื่อผลิตนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยรวมถึงมีสมรรถนะที่เหมาะสมในการทำงาน 3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาร่วมกัน ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 4. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยที่สนใจ เข้าสู่อาชีพในอุตสาหกรรมให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!