สระแก้ว-การประปาส่วนภูมิภาคฯ ร่วม”ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด”

สระแก้ว-การประปาส่วนภูมิภาคฯ ร่วม”ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด”

ภาพ-ข่าว:สุพรรณี ศรีสุนทร
บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

           ปัจจุบันการแพร่ระบาดของยาเสพติดมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยไม่มีทีท่าว่าจะลดน้อยลง เนื่องจากปัจจัยต่างๆทั้งปัญหาครอบครัวและปัญหาเศรษฐกิจ ทำให้บางคนขาดความยั้งคิดขาดสติในการแก้ไขปัญหา นำมาซึ่งการเข้าสู่วงจรการทั้งผู้ค้าผู้เสพ เป็นผลทำให้สังคมและประเทศชาติเสื่อมถอย การก่ออาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น                   การรณรงค์เพื่อป้องกันและต่อสู้กับยาเสพติดเป็นความคิดริเริ่มที่สำคัญในการส่งเสริมสังคมทให้มีสุขภาพดีและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งทุกคนจะต้องช่วยกันในการหาทางป้องกันให้ผู้คนรอบตัวเราได้ตระหนักรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด โดยเฉพาะข้าราชการที่จะเป็นแกรนำสำคัญและผู้นำชุมชนทุกแห่ง ที่มีหน้าที่ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับผลร้ายของยาเสพติดที่มีต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านยาเสพติดได้หลากหลายช่องทาง
           กระผม นายพิสิทธิ์ คล้ายยวงทอง ในนาม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ“ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด” เพื่อร่วมกันปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักรู้ถึงพิษภัยยาเสพติด เลิกเสพ เลิกค้า หันมาประกอบอาชีพสุจริตใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและอยู่ให้ห่างไกลยาเสพติดและไม่กระทำผิดกฏหมาย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!