ร้อยเอ็ด-พมจ.แนะนำและแลกเปลี่ยนความเห็นภายใต้โครงการพฒนาแพลตฟอร์ม”Traffy Fondue”ประเด็นทางสังคม

ร้อยเอ็ด-พมจ.แนะนำและแลกเปลี่ยนความเห็นภายใต้โครงการพฒนาแพลตฟอร์ม”Traffy Fondue”ประเด็นทางสังคม

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

                เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด อาคาร 2 (ชั้น 1) ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมออนไลน์แนะนำและแลกเปลี่ยนความเห็นภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ประเด็นทางสังคม โดยมี นางวนิดา สมานมิตร พัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

นางวนิดา สมานมิตร พัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNFPA Thailand) ได้ร่วมมือกับกลุ่มนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับเมือง Traffy Fondue ดำเนินโครงการต้นแบบการพัฒนามนุษย์ทุกช่วงวัย (Life Cycle Digital Platfrom) โดยได้ศึกษาข้อมูลเชิงลึกของผู้รับบริการกลุ่มเปราะบางกับหน่วยงานผู้ให้บริการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์พัฒนาต้นแบบฯ ต่อยอดการทำงานแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ด้านสังคม ประเด็นสุขภาพทางเพศ อนามัยการเจริญพันธุ์และการลดความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ
                โดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติฯ ได้เห็นว่าหน่วยงานของจังหวัดร้อยเอ็ด มีศักยภาพในการต่อยอดโครงการฯ ในฐานะหน่วยงานร่วมทดลองต้นแบบแพลตฟอร์มจากระดับพื้นที่ จึงขอความอนุเคราะห์จังหวัดร้อยเอ็ด พิจารณาเข้าร่วมโครงการและร่วมประชุมออนไลน์ เพื่อแนะนำโครงการและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือ เพื่อร่วมพัฒนาต้นแบบโครงการแพลตฟอร์มการพัฒนาทุกช่วงวัย Traffy Fondue ด้านสังคม ให้เกิดประโยชน์ในการบริการต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!