สระบุรี-ร้านปะยาง”เจ๊กระแต”ร่วมประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

สระบุรี-ร้านปะยาง”เจ๊กระแต”ร่วมประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ภาพ-ข่าว:กิตติศักดิ์ เพไร
บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

           อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสําคัญในลําดับต้นๆ ของการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่ตีค่าเป็นตัวเงินหรือความเสียหายที่ไม่อาจตีค่าเป็นตัวเงินได้ จากความสูญเสียดังกล่าวนับว่าเป็นภัยอย่างร้ายแรงที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคมในภาพรวม ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญที่จะป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยการจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด อำเภอ เน้นการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญเป็นหลัก
           โดยอุบัติเหตุทางถนนมิได้เกิดเฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น แต่การเดิอุบัติเหตุมีทุกวันทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นถนนเส้นทางสายหลัก ถนนสายรอง ถนนเชื่อมต่อระหว่างเขตอําเภอ หรือแม้กระทั่งถนนภายในตําบล หมู่บ้าน ซึ่งสาเหตุมาจากปัจจัยหลายประการด้วยกัน อาทิเช่น ผู้ขับขี่ขาดจิตสํานึกและวินัยจราจร, ขับรถด้วยความเร็วสูง, เมาสุรา,ประมาท และอีกหลายๆสาเหตุ ซึ่งล้วนแต่เกิดขึ้นในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ทั้งสิ้น

            ดังนั้นทุกคนจึงมีหน้าที่ต้องช่วยกันในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในทางใดทางหนึ่ง นอกจากตัวเราเองจะต้องมีจิตสำนึกมีวินัยในการใช้รถใช้ถนนแล้ว ต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์และรณรงค์ ปลูกจิตสำนึกให้คนรอบข้าง และผู้อื่นให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาทและทำผิดกฎจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นให้ลดน้อยลง                    ในนาม ร้านปะยาง”เจ๊กระแต” ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ขอร่วมสนับสนุนเป็นส่วนหนึ่งในการ “ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน” โดยขอให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนน ขับรถด้วยความไม่ประมาท (เมาไม่ขับ หากง่วงให้จอดนอนพัก คาดเข็มขัดนิรภัย และไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่ ด้วยความปารถนาดี และขอให้ทุกท่านขับขี่รถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ ปลอดภัยตลอดการเดินทาง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!