สระแก้ว-อุทยานแห่งชาติปางสีดา”ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันไฟป่า”

สระแก้ว-อุทยานแห่งชาติปางสีดา”ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันไฟป่า”

ภาพ-ข่าว:กิตติศักดิ์ เพไร
บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

“การลดโอกาสที่ไฟป่าจะเริ่มต้นและลุกลาม
เพื่อปกป้องชีวิต ทรัพย์สินและทรัพยากรธรรมชาติและผืนป่า”

            ฟป่าส่งผลกระทบมากมายต่อสิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า และสุขภาพของมนุษย์ ความรุนแรงและขอบเขตของผลกระทบเหล่านี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ภูมิประเทศ ปริมาณพืชพรรณแห้งที่มีอยู่ และสภาพอากาศ  เมื่อควันจำนวนมากถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งประกอบด้วยอนุภาคที่สามารถทำอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของมนุษย์และก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหรือหัวใจและหลอดเลือดเรื้อรัง               นอกจากนี้ ไฟป่าสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของลำธาร แม่น้ำ ทะเลสาบ และอ่างเก็บน้ำ ไฟป่าจะเพิ่มปริมาณน้ำฝนที่ไหลบ่า ทำให้น้ำท่วมได้ง่ายขึ้นและเพิ่มระดับสารอาหาร โลหะหนัก และมลพิษอื่นๆ รวมถึงการกัดเซาะของดินหลังเกิดไฟป่ามีแนวโน้มที่จะเกิดการกัดเซาะในอัตราที่สูงขึ้น ทำให้มีการสะสมตะกอนในแม่น้ำ ทะเลสาบ และอ่างเก็บน้ำมากขึ้น และ ไฟป่ายังปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกและอาจทำให้เกิดไฟป่าได้มากขึ้น
              อย่างไรก็ตาม ไฟป่าที่มีความรุนแรงสูงอาจเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่า เนื่องจากความเร็วและความสามารถในการไต่ขึ้นไปบนยอดไม้ อาจส่งผลให้สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ตายได้ และการสูญเสียถิ่นที่อยู่และแหล่งอาหาร เป็นสาเหตุให้สัตว์บางชนิดได้ปรับตัวให้สามารถรับมือกับไฟป่าขนาดเล็กได้และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ กับสิ่งที่เหลืออยู่หลังจากเกิดไฟป่า แต่สัตว์เหล่านี้อาจประสบปัญหาจากไฟป่าขนาดใหญ่ที่มีความรุนแรงสูงได้เช่นกัน
              แต่สิ่งที่สำคัญและผลกระทบของการเกิดไฟป่า ก็คือ ความเสี่ยงต่อสุขภาพในทันทีเมื่อมีการสัมผัสกับควันไฟป่า อาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและหัวใจและหลอดเลือด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ที่มีภาวะทางการแพทย์อยู่แล้ว  การสัมผัสกับควันและเถ้าจากไฟป่าในระยะยาว อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามร้ายแรงต่อสุขภาพของมนุษย์ รวมถึงผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อระบบประสาทและสุขภาพการเจริญพันธุ์
              กระผม นายญาณวุฒิ แสงวงศ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว ขอร่วมกับหนังสือพิมอินทรีสยาม “ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันไฟป่า” ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไฟป่า ทั้งการกระทำของแต่ละบุคคลและความพยายามของชุมชนเพื่อลดความเสี่ยงของไฟป่า ได้แก่ 1.กำจัดพืชและเศษซากที่ติดไฟได้จากบริเวณรอบบ้านและสิ่งปลูกสร้างของตัวเอง  และตัดแต่งกิ่งล่างของต้นไม้เขียวชอุ่มตลอดปีและกำจัดกิ่งที่ยื่นออกไป 2.ดับกองไฟอย่างมีความรับผิดชอบ โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าดับสนิทก่อนออกจากพื้นที่ 3.ตรวจสอบให้แน่ใจว่ายานพาหนะและเครื่องจักรได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเพื่อป้องกันประกายไฟ 4. กำจัดถ่านร้อน ขี้เถ้าไม้ และวัสดุที่ติดไฟได้อื่นๆ อย่างเหมาะสม 5.สร้างพื้นที่ว่างระหว่างต้นไม้ และดูแลพื้นที่ที่มีหญ้าเพื่อลดความเสี่ยงของไฟป่า 6.ใช้การเผาแบบควบคุมภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดการเชื้อเพลิงและส่งเสริมความยืดหยุ่นทางระบบนิเวศ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!