สิงห์บุรี-จัดพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

สิงห์บุรี-จัดพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

ภาพ-ข่าว;จิระแมน ขำฉา

                 ที่ห้องประชุมหอมหวน โรงเรียนสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี นายสุเมธ ธัรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เล่มที่ 43 ฉบับพระราชทาน ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จัดพิธีมอบให้กับโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานทั่วประเทศ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ได้รับพระราชทานจำนวน 48 โรงเรียน แยกเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี- อ่างทอง 12 แห่ง และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จำนวน 36 แห่ง
                 พร้อมทั้งให้จัดนิทรรศการเพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับพระราชดำริ พระราชดำรัสความเป็นมาตลอดจนคุณค่าของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อให้เยาวชนไทย และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ ซึ่งก็มีนายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นางสาววีรวรรณ จันทนเสรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ครู อาจารย์ และผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมพิธี
                สำหรับหนังสือชุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ถือกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีพระราชประสงค์จะให้มีหนังสือที่จะรวบรวมความรู้แขนงต่าง ๆ สำหรับพสกนิกรได้มีโอกาสอ่านและศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งได้ริเริ่มดำเนินการในปีพุทธศักราช 2511 โดย พลโท พระยาศัลวิธานนิเทศ รับสนองพระราชประสงค์เกี่ยวกับการจัดทำหนัง สือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยได้รับพระราชทานเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นทุนในการจัดทำและได้ดำเนินงานมาจนถึงพุทธศักราช 2562
                ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เปลี่ยนสถานะเป็นมูลนิธิ โดยใช้ชื่อว่า “มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” และพระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้ใช้เงินและทรัพย์สินของโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เป็นทุนเริ่มแรก ในการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ ทั้งยังมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โปรดเกล้าๆให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ที่ปรึกษา และมีนายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นประธานกรรมการมูลนิธิฯ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!