ประจวบคีรีขันธ์-ยื่นหนังสือคัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้านห้วยตะเคียน

ประจวบคีรีขันธ์-ยื่นหนังสือคัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้านห้วยตะเคียน

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยื่นหนังสือต่อนายอำเภอฯ คัดค้านการเลือกผู้ใหญ่ตะเคียน หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีผู้สมัครบางรายมีการย้ายชื่อผู้มีบ้าน บ้านห้วยสิทธิ์เลือก เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้าน

             วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสุทิน ประเสริฐสักดิ์ นายอำเภอบางสะพาน ออกมารับหนังสือคัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม จาก นายมานะ แคใหญ่ ผู้คัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จากกรณีที่อำเภอบางสะพานได้มีประกาศให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมี กำหนดเลือกวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีผู้สมัครจำนวน 4 ราย ประกอบด้วยหมายเลข 1 นายสมปอง นิลวันนา หมายเลข 2 นายมานะ แคใหญ่ หมายเลข 3 นางสิริกร ไทยเทศ หมายเลข 4 นายชานุพงษ์ ผุดผ่อง

             ผลการเลือกการเป็นผู้ใหญ่บ้าน นางสิริกร ไทยเทศ ได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ข้าพเจ้าเห็นว่าการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยตะเคียน หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นั้นเป็นการเลือกที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรม เนื่องจากมีผู้สมัครบางรายมีการย้ายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือก เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของตนเอง โดยไม่ได้มาอาศัยอยู่จริง เป็นเพียงการย้ายชื่อเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกผู้ใหญ่บ้านรายดังกล่าว ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ถ่ายสำเนาบัญชีรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือก เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ้งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของ นางสิริกร ไทยเทศ ผู้สมัครหมายเลข 3 บ้านเลขที่ 87 หมู่ 12 ตำบลชัยเกษม

นายมานะ แคใหญ่ ผู้คัดค้าน กล่าวว่า ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมด้วยแล้ว และอีกจำนวนหลายรายที่ย้ายเข้ามาในลักษณะเหมือนเตรียมการไว้ก่อน เพื่อให้การเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยตะเคียน หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม เป็นไปด้วยความสุจริต และเที่ยงธรรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเลือกผู้ใหญ่บ้าน จึงขอให้ท่านนายอำเภอตรวจสอบข้อเท็จจริง ในประเด็นดังกล่าวข้างต้น หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าการเลือกผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้ไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ขอให้มีการเลือกใหม่เพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้สมัครรายอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ไม่สุจริต

               นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพาน กล่าวว่า การคัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้ต้องดูใน 3 ประเด็นหลักก็คือ 1. เรื่องของการแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านในแต่ละรายเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดหรือไม่ 2. เรื่องของการเข้าไปดูการพักอาศัยตามพรบ.สาธารณสุข ว่าจำนวนของผู้ที่พักอาศัยกับพื้นที่ที่บ้านพักอาศัยเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ 3. การพักอาศัยตามสภาพความเป็นจริงผู้ที่ย้ายมา ย้ายมาแล้วได้มีการพักอาศัยในบ้านหลังนี้จริงหรือย้ายมาเพื่อจุดประสงค์อื่น ซึ่งไปประกอบในการหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!