นครสวรรค์-สภาวัฒนธรรมจังหวัดฯประชุมใหญ่สมัยสามัญ ประจำปี

นครสวรรค์-สภาวัฒนธรรมจังหวัดฯประชุมใหญ่สมัยสามัญ ประจำปี

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

               เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตจังหวัดนครสวรรค์ นายพันศักดิ์ ศรีทอง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมใหญ่สมัยสามัญ ประจำปีพ.ศ.2566 เพื่อแถลงผลงาน และงบดุล ในปี 2566และเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานในปี 2567 อีกทั้งรับฟังข้อคิดข้อเสนอแนะจากสมาชิกเครือข่าย
                ในนการประชุมครั้งนี้สภาฯได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ วัสดุอุปกรณ์จากพระธรรมวชิรคุณ รศ.ดร.เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์ และได้รับความอนุเคราะห์จาก พระราชรัตนเวทึ ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พระมหาวิทยากร กิตติเวที เจ้าอาวาสวัดสวรรค์ธาราม นายนัทธี พุคยาภรณ์ ประธานที่ปรึกษาสภาฯ นางเบ็ญจมาส บุญเทพ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มาร่วมงานและบรรยายพิเศษอีกด้วย
                 ในการประชุมใหญ่สมัยสามัญนี้มีผู้แทนเครือข่ายเข้าร่วมประชุมจำนวน 355 คน หลังการประชุมได้รับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสภาฯจากพระมหาวิทยากร กิตติเวที เจ้าอาวาสวัดสวรรค์ธาราม กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 10,000 บาท พระครูนิวิฐสังฆกิจ เจ้าคณะอำเภอเก้าเลี้ยว ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเก้าเลี้ยว มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสภาฯ 5,000 บาท
                  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมร่วมแสดงความยินดีกับนายพันศักดิ์ ศรีทอง ที่ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายในประเทศ และร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวรัชนี เชาว์ปรีชา รองประธานสภาฯที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นผู้สูงอายุที่ทรงคุณค่าจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในนามสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ให้ความ อนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!