ปทุมธานี-สถานศึกษาในจังหวัดฯร่วม MOU เป็นภาคีเครือข่ายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ปทุมธานี-สถานศึกษาในจังหวัดฯร่วม MOU เป็นภาคีเครือข่ายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดปทุมธานี

              วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เป็นภาคีเครือข่ายโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่างจังหวัดปทุมธานี กับศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 และสำนักงานเขตพี่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยมีเจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน
              บรรยากาศภายในพิธีลงนามฯ ประกอบด้วย ว่าที่ร้อยเอก สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี , นางสาวหฤทัย บุญประดับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี , นางสาวสายใจ พุ่มถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ นายเทอดเกียรติ ยามโสภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สำหรับการลงนามในวันนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างพลังความร่วมมือภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี รู้เท่าทันต่อภัยรอบตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยาเสพติดและอบายมุขภายในสถานศึกษา
ภาคีเครือข่ายโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
               โดยมีการดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จ ประกอบด้วย 1. ให้ความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 2. ร่วมกันคิดค้น หาวิธีการ แนวปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ร่วมสนับสนุนกิจกรรมตามมาตรการป้องกัน ค้นหา เฝ้าระวัง และบำบัดรักษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 4. สนับสนุนให้เครือข่ายตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่เป็นรูปธรรม และยั่งยืนต่อไป.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!