ลำปาง-“โครงการปันสุขจากพี่สู่น้อง”โดยนิสิตรัฐศาสตร์ปี 3/1 มจร.วส.

ลำปาง-“โครงการปันสุขจากพี่สู่น้อง”โดยนิสิตรัฐศาสตร์ปี 3/1 มจร.วส.

ภาพ-ข่าว:พรปวีณ์

              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง โดยนิสิตชั้นปีที่ 3 ห้อง 1 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้จัดโครงการ ”ปันสุขจากพี่สู่น้อง” ซึ่งเป็นรายวิชาบริหารโครงการ โดยมีอาจารย์พัชรีญา ฟองจันตา อาจารย์ประจำรายวิชา ได้มอบหมายให้นิสิตได้เรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติจริง โดยได้กำหนดพื้นที่จัดทำโครงการ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา
                ได้รับเกียรติจาก ท่านไพโรจน์ โล่ห์สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง คณะครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา แขกผู้มีเกียรติร่วมงาน
              วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียนมีอาคาร สถานที่และสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีความปลอดภัย สะอาด สวยงาม และมีอากาศเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 3 ห้อง 1 มีจิตสำนึกด้านจิตอาสาที่ดี มีการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคีและการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางให้เป็นที่รู้จักของชุมชน โดยกิจกรรม ได้มีการปรับปรุงและทาสีบริเวณเสาสูงหน้าอาคารเรียน ซ่อมแซมและทาสีเครื่องเล่น ซ่อมแซมป้ายสนามเด็กเล่น เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน และมอบสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์การเรียน ผ้าห่มกันหนาวให้แก่นักเรียน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!