สิงห์บุรี-โครงการพาหมอไปหาประชาชน บัตรประชาชนใบเดียว รักษาทุกที่

สิงห์บุรี-โครงการพาหมอไปหาประชาชน บัตรประชาชนใบเดียว รักษาทุกที่

ภาพ-ข่าว:จิรแมน ขำฉา

                วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 1/2567 โดยมีคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอัมพวัน ชั้น 6 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายแพทย์โชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี นายแพทย์ธีระศักดิ์ เด่นดวง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิงห์บุรีให้การต้อนรับ วาระการประชุมเพื่อกำกับติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และประเด็นสำคัญของเขตสุขภาพ พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ นำไปสู่ความสำเร็จในการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืน และเท่าเทียม
            ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ที่ผ่านมา เมื่อประชาชนจำเป็นต้องเปลี่ยนหน่วยบริการ จะพบปัญหาเรื่องการเข้าถึงข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาล เนื่องจากข้อมูลการรับบริการทางการแพทย์ของแต่ละหน่วยบริการไม่เชื่อมโยงกัน ทำให้ประชาชนต้องเสียเวลาในการรวบรวมข้อมูลการรักษาของตนเองจากสถานพยาบาลต่าง ๆ ซึ่งทั้งไม่สะดวกและเป็นภาระค่าใช้จ่ายแฝง ขณะที่แพทย์ผู้รักษามักจะได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการรักษา ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นประวัติการรักษา ประวัติการแพ้ยา การได้รับวัคซีน ผลทางห้องปฏิบัติการที่ผ่านมา เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการรักษาในหน่วยบริการอื่นเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน รัฐบาลจึงยกระดับระบบ 30 บาท ให้สามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลทุกเครือข่ายทั้งรัฐและเอกชน โดยพัฒนาระบบบริการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลสุขภาพจากหน่วยบริการทุกระดับ ช่วยให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและคุณภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ เพื่อดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้
           ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดขับเคลื่อนใน 4 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ แพร่ เพชรบุรี นราธิวาส และร้อยเอ็ด จากนั้นระยะที่ 2 จะขยายอีก 8 จังหวัด คือ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สิงห์บุรี สระแก้ว หนองบัวลำภู นครราชสีมา อำนาจเจริญ และพังงา และขยายทั่วประเทศภายใน 1 ปี โดยจัดงานเปิดตัวขึ้นที่ร้อยเอ็ด พร้อมกับอีก 3 จังหวัดนำร่องเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ซึ่งวันนี้ได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลจตุรพักตร์พิมาน ร้านยา ร้านแล็บ คลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม และโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พบว่ามีความพร้อมในการขับเคลื่อนเต็มร้อยโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว จะช่วยให้คนไทยทุกคนได้รับการดูแลสุขภาพได้ทุกที่ ให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง มีพลังในการดำเนินชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป
           ยังคงมีประเด็นสำคัญของเขตสุขภาพที่ดำเนินการ คือ “พาหมอไปหาประชาชน” เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ของขวัญปีใหม่จาก สธ.ให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้ตรวจรักษาโรคกับแพทย์เฉพาะทาง กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการ “พาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้ตรวจรักษาโรค 7 คลินิกพื้นฐาน กับแพทย์เฉพาะทางจิตอาสาได้แก่ 1.คลินิกคัดกรองมะเร็งตับ และมะเร็งท่อน้ำดี 2.คลินิกคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 3.คลินิกคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง 4.คลินิกคัดกรองมะเร็งเต้านม 5.คลินิกตาในเด็กและผู้สูงอายุ 6.คลินิกทันตกรรม 7.คลินิกกระดูกและข้อ และจัดบริการคลินิกด้านอื่นๆ เพิ่มเติมตามบริบทปัญหาของแต่ละพื้นที่ โดยในเขตพื้นที่ 4 Kick Off ณ โรงพยาบาลชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และจะดำเนินการจนครบ 8 จังหวัดเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!