อุบลราชธานี-คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ เจ้าภาพประชุมสมาคมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์

อุบลราชธานี-คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ เจ้าภาพประชุมสมาคมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดอุบลราชธานี

“ยกระดับความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้ทัดเทียมนานาชาติ”

              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาคมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ คณบดี ผู้แทนคณบดี และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม 80 คน จากสถาบันทั่วประเทศ รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยา ลัยเกษตรศาสตร์ ประธานสมาคมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์ เป็นประธานดำเนินการประชุมตามวาระ โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรมทองแสง เฮอริเทจ โขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 12 – 14 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา
               ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า การประชุมสมาคมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567 ถือเป็นการประชุมสำคัญที่จัดขึ้น เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ และสร้างกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงให้กับประเทศ เพื่อยกระดับความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ทัดเทียมระดับนานาชาติ การรวมตัวเป็นเครือข่ายที่ประชุมสมาคมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์ ก่อให้เกิดคุณค่าที่เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวาง
                ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม โดยในการประชุมรับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนา สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในรูปแบบ online หัวข้อ “Science career มองภาพในอนาคต ในมุมมองของแหล่งทุน” และ ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธาน บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในรูปแบบ onsite หัวข้อ “เตรียมนักศึกษาอย่างไรให้ได้งานทำก่อนเรียนจบ มุมมองจากภาคธุรกิจอุตสาหกรรมระดับโลก” ซึ่งวิทยากรทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
               นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าภาพจัดการประชุม ยังจัดกิจกรรมสัมผัสเรียนรู้วัฒนธรรมอุบลราชธานี กิจกรรม เส้นทางฝ้าย Cotton Journey และกิจกรรมมัดย้อมสีธรรมชาติ Indigo Tie-dry กิจกรรมเยี่ยมชมความงามของ “วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว” หรือ “วัดเรืองแสง” อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการจำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์หรือเขาไกรลาศ บนยอดเขาจะสามารถมองเห็นพระอุโบสถสีปัดทอง ตั้งเด่นงดงามด้านหลังของอุโบสถจะเป็นงานจิตรกรรมเรืองแสงสีเขียวของต้นกัลปพฤกษ์ อยู่ด้านหลังของอุโบสถในเวลากลางคืนจะสวยงามมากสร้างความประทับใจให้แก่คณะผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง
             นับเป็นความสำเร็จในการจัดการประชุมระดับประเทศ ในการร่วมขับเคลื่อนพัฒนาและยกระดับความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตและกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงตามทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของประเทศ การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ และการสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้า ด้านการวิจัยของประเทศ เป็นต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!