บุรีรัมย์-วิทยาลัยสงฆ์ฯจัดพิธีทำบุญตักบาตรคณะสงฆ์โครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต

บุรีรัมย์-วิทยาลัยสงฆ์ฯจัดพิธีทำบุญตักบาตรคณะสงฆ์โครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

                 เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 19 มกราคม 2567 นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ พระสุนทรธรรมเมธี,ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทำบุญตักบาตรคณะสงฆ์โครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสังฆประชารังสรรค์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีพระศรีปริยัติธาดา,ผศ. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ นางชไมพร แหวนเพ็ชร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ คณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ทั้งบรรพชิต คฤหัสถ์ พระวิปัสสนาจารย์ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
                พระศรีปริยัติธาดา,ผศ. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ กล่าวว่า วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ให้แก่นิสิต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน พ.ศ.2541 ที่ นิสิตทุกชั้นทุกปีต้องฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานอย่างน้อยสิบวันติดต่อกัน เพื่อให้นิสิตได้ฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ให้นิสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้ฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน ตามหลักสติปัฏฐาน เป็นหลักการภาวนาตามมหาสติปัฏฐานสูตร และอบรมอินทรีย์ให้เจริญแก่กล้า ตามกำลังความสามารถของแต่ละรูป/คน ให้พุทธศาสนิกชนได้ฟังธรรม และถวายทานทำบุญ ตักบาตรบำเพ็ญบุญกุศลแก่นิสิตผู้ปฏิบัติธรรม พร้อมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาจากพระสุนทรธรรมเมธี,ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การก่อตั้งวิทยาสงฆ์บุรีรัมย์ และการดำรงชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนาในสังคมโลกยุคดิจิทัล อีกด้วย
               โดยกำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 9-20 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 จึงได้มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ ในวันนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย พร้อมด้วยการร่วมบริจาคปัจจัยทำบุญซื้อที่ดินขยายพื้นที่ให้แก่มหาวิทยาลัยอีกด้วย ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย นิสิตระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี จำนวน 329 รูป/คน นิสิตปริญญาโท ทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี จำนวน 47 รูป/คน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ จำนวน 34 รูป พระวิปัสสนาจารย์ จำนวน 9 รูป คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ จำนวน 47 รูป/คน จำนวนรวมทั้งสิ้น 466 รูป/คน และพุทธศาสนิกชน จำนวนมาก

               ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ที่ สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 Mhz, AM 1368 Khz และ Facebook Fanpage : สวท.บุรีรัมย์ กรมประชาสัมพันธ์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!