บุรีรัมย์-จัดใหญ่..!!งานกาชาดอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

บุรีรัมย์-จัดใหญ่..!!งานกาชาดอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

           เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 17 มกราคม 2567 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานกาชาดอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ประจำปี 2567 เพื่อหารายได้ในการบรรเทาทุกข์แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบสาธารณภัยและผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ พร้อมด้วย นางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์และพื้นที่ใกล้เคียง เดินทางเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยมี นายเสกสรร จันวงษา นายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ กล่าวให้การต้อนรับ
            นางรัชนีวรรณ จันวงษา นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ กล่าวว่า อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ได้รับอนุมัติจากสภากาชาดไทยให้จัดตั้งกิ่งกาชาดอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2544โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานช่วยเหลือภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ในการบรรเทาทุกข์แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบสาธารณภัยและผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ในรอบปีที่ผ่านมากิ่งกาชาดอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ได้ดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์มากมายเช่นการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส คนชรา ผู้พิการ ผู้ยากไร้ การมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน และการสร้างบ้านกาชาดให้แก่ผู้ด้อยโอกาส
             รวมถึงการสนับสนุนช่วยเหลือการรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาขาดจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเงินงบประมาณที่ใช้จ่ายนั้น ได้จากการจัดงานกาชาดประจำปีของอำเภอ ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้ คณะกรรมการกึ่งกาชาดอำเภอได้กำหนดจัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2567 เพื่อจัดหารายได้ไว้ใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์ของกิ่งกาชาดอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี ระหว่างส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำปกครองท้องที่และประชาชนทั่วไป โดยได้รับการสนับสนุน ความร่วมมือจากทุกส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการกิ่งกาขาด กลุ่มพลังมวลชน และพ่อค้า ประชาชน ทุกสาขาอาชีพ เป็นอย่างดียิ่ง
              นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ถึงจะเป็นอำเภอเล็ก ๆ ที่มีประชากรเพียง 26,105 คน แต่จากการรวมพลังและร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย ทำให้สามารถจัดงานกาชาดได้สำเร็จในวันนี้ จึงเป็นสิ่งยืนยันได้ถึงความสมัครสมาน ความสามัคคี ความเสียสละของทุกภาคส่วน และพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี กาชาดเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โดยไม่เลือกชาติ ศาสนา และองค์กรกาชาด จะดำรงอยู่ได้ก็ด้วยการสนับสนุน ช่วยเหลือ และความเสียสละของท่านทั้งหลาย ทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ สนับสนุนให้กาชาดมีรายได้เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจ และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วม จนทำให้การจัดงานกาชาด อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ในครั้งนี้
               กิจกรรมภายในงานได้รับชมการแสดงของนักเรียน ที่สวยงาม โดยโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม การเยี่ยมชมร้านกาชาดและการลุ้นของรางวัลจากร้านกาชาด ชมนิทรรศการของส่วนราชการ สถานศึกษา “รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่บ้านใหม่ฯ เทิดไท้องค์ราชัน” ชมการอนุรักษ์ควายไทยพ่อพันธุ์ มูลค่ากว่า 8 ล้าน บาท จากอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ที่จัดแสดงโชว์ จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ การเดินแบบผ้าไหมการกุศลของหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ นายกกิ่งกาขาดอำเภอ และการแสดงแบบกิตติมศักดิ์โดยผู้ว่าราชการบุรีรัมย์ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ การออกร้านนิทรรศการ การออกร้านสินค้า OTOP ของหน่วยราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจำหน่ายสลากมัจฉาการาด การจำหน่ายสลากการกุศล การประกวดหนูน้อยกาชาด การประกวดกระดังงาลนไฟหม้ายสาวพราวเสน่ห์ การประกวดธิดากาชาด การประกวดผ้าไหม การทำบุญประทายข้าว การแสดงของนักเรียน การแสดงแบบผ้าไหมการกุศล และ ชม มหรสพ ตลอดงาน

               ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ที่ สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 Mhz, AM 1368 Khz และ Facebook Fanpage : สวท.บุรีรัมย์ กรมประชาสัมพันธ์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!