นครปฐม-สมาชิกวุฒิสภาเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา

นครปฐม-สมาชิกวุฒิสภาเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา

ภาพ-ข่าว:อริย์ธัช พรอัศวโยธิน
Cr:ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

            วันที่ 12 มกราคม 2567 ที่โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ เพื่อพัฒนาความเป็นนักนวัตกร ของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา” ให้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ ที่เข้าร่วมโครงการ 100 คน
            นายกิติศักดิ์ นิโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี ประธานกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ในนามคณะกรรมการจัดกิจกรรม กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้กับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพื่อดำเนินการตามโครงการยกระดับและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
             ในการนี้กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นโรงเรียนนวัตกรเชิงชีววิถีให้รักและเห็นคุณค่าของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตและ วัฒนธรรมในท้องถิ่น ออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา ดูแลตนเอง สังคมและโลกได้อย่างสร้างสรรค์ ต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรมความรู้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้เกิด ประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม
             จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้นมา เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ให้สถานศึกษานำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เพื่อสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างตรรกะความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลให้ผู้เรียน แข่งขันกับนานาชาติได้ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) และจัดการเรียนรู้แบบวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐาน (Research and Innovation Based) รวมถึงพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี สมรรถนะที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต มีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!