จันทบุรี-สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี

จันทบุรี-สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี

ภาพ-ข่าว:ดนุชเดช 

โครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง “ต้นแบบนวัตกรรม ตลาดนำการผลิต พลิกชีวิตสู่เกษตรมูลค่าสูง : Eastern Agri Innovation Fair 2024”

            ภายในงานจะพบกับเกษตรกรต้นแบบ 7 จังหวัด 7 โมเดล ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก พร้อมองค์ความรู้สู่ความสำเร็จของเกษตรกรที่ดีและปฏิบัติได้จริงจากการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ชมเสวนา “เกษตรมูลค่าสูง เส้นทางเกษตรเงินล้าน” ชม ชิม ช๊อป สินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ของกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เปิดเผยว่า ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ให้เร่งรัดดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญด้านการเกษตรไปสู่ความสำเร็จและเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ภายใน 100 วัน ภายใต้หลักการ “เกษตรกรต้องอยู่ดี สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน” มุ่งมั่นที่จะสร้างรายได้ให้เกษตรกร ผ่านหลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและเสริมศักยภาพเกษตรกรให้มีรายได้จากมูลค่าผลตอบแทนต่อพื้นที่สูงขึ้น กรมวิชาการเกษตร จึงได้จัดทำ “โครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง” ภายใต้กิจกรรม “100 วัน แห่งความสำเร็จ กรมวิชาการเกษตรรวมใจเป็นหนึ่ง” ขึ้น
            สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ได้คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบรายได้สูงของ 7 จังหวัด ในพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และสระแก้ว โดยเป็นเกษตรกรที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเกษตร มีความยั่งยืนในอาชีพ ได้รับการยอมรับและมีความพร้อมในการ เป็นแหล่งเรียนรู้ พร้อมต่อยอดการเกษตร ธุรกิจการเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีจิตสาธารณะ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหาความรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกษตรกรแปลงต้นแบบดีเด่นระดับเขตภาคตะวันออกและจังหวัด
             สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การเสวนา “เกษตรมูลค่าสูง เส้นทางเกษตรเงินล้าน” การจัดนิทรรศการ 1 จังหวัด 1 โมเดล (Best Practice) การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ภาคตะวันออก จำนวน 5 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 ฉะเชิงเทราโมเดล The Best ระดับเขต การผลิตพืชผักสุขภาพมูลค่าสูง  โซนที่ 2 ไม้ผลส่งออกคุณภาพมูลค่าสูง โซนที่ 3 พืชต้นอ่อนมูลค่าสูง โซนที่ 4 พืชในโรงเรือนมูลค่าสูง และโซนที่ 5 นิทรรศการนำเสนองานวิชาการเกษตร ให้บริการคลินิกพืช ตรวจวิเคราะห์ดิน น้ำ ปุ๋ย และพืช รับสมัครและต่ออายุใบรับรอง GAP นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ของกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และบุคลากรภาครัฐในพื้นที่ภาคตะวันออก ได้รับการเผยแพร่องค์ความรู้และแนวคิดในการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง และนำไปประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!