นครปฐม-จัดงานวันสาธิตทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

นครปฐม-จัดงานวันสาธิตทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

ภาพ-ข่าว:อริย์ธัช พรอัศวโยธิน
Cr:ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

            วันที่ 11 มกราคม 2567 นางสาวอโรชา นันทมนตรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ช่วยราชการจังหวัดนครปฐม ปฏิบัติหน้าที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานงานวันสาธิตทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2567 ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 8 ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมีนายอำเภอบางเลน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ผู้นำชุมชน และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
           นางสาวธนนันท์ ศรีสุวะ เกษตรจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จากสถานการณ์ในปัจจุบัน ประเทศไทยประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมและมลพิษทางอากาศเป็นประจำทุกปี โดยมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการเผาในพื้นที่โล่งและพื้นที่เกษตรกรรม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก จังหวัดนครปฐมได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดงานวันสาธิตทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนภาคการเกษตร ให้ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร อีกทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปลูกพืชแบบไม่เผา และการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทดแทนการเผา
             สำหรับอำเภอบางเลน มีพื้นที่ประมาณ 368,022 ไร่ 180 หมู่บ้าน มีประชากรประมาณ 93,194 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร มีพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ 222,350 ไร่ มีครัวเรือนเกษตรกรจำนวน 9,363 ครัวเรือน แบ่งเป็นพื้นที่ทำนาประมาณ 141,865 ไร่ พืชไร่ประมาณ 420 ไร่ พืชสวน ประมาณ 13,325 ไร่ ประมงประมาณ 25,464 ไร่ และปศุสัตว์ประมาณ 41,276 ไร่ ประกอบกับขณะนี้เป็นช่วงการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นวันเริ่มต้นปีการเพาะปลูกใหม่ของเกษตรกร และการที่เกษตรกรจะพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดได้นั้น ต้องมีขั้นตอนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและใช้องค์ความรู้ที่เหมาะสม
             กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาคราชการและประชาชน ร่วมกันจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) เพื่อบริการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในชุมชนให้ได้รับความรู้ เข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ และภาคการผลิตการเกษตรเกิดความเข้มแข็ง โดยมีกิจกรรมสร้างการรับรู้ถึงผลกระทบจากการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร อีกทั้งนิทรรศการ แนวทางการลดปัญหาการผาในพื้นที่การเกษตร หรือ 3R ประกอบด้วย สร้างการรับรู้ ถึงผลกระทบจากการเผา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปลูกพืชแบบไม่เผาและผลดีของการไม่เผา และการนำวัสดุเหลือใช้หมุนเวียนมาใช้ใหม่ นอกจากนี้ยังมีการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้เมล็ดพันธุ์ข้าวและการเพิ่มมูลค่า การย่อยสลายฟาง การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน และการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!