ราชบุรี-ส่งมอบ จวนผู้ว่าราชการฯให้เทศบาลเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

ราชบุรี-ส่งมอบ จวนผู้ว่าราชการฯให้เทศบาลเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

ภาพ-ข่าว:สุจินต์ นฤภัย(เต้)

จังหวัดราชบุรี ส่งมอบอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม “หลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี” หรือ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้ทางเทศบาลเมืองราชบุรีดูแล เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

              วันที่ 27 พ.ย. 2566 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อม นายศักดิ์ชัย พิศาลผล นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งมอบ-รับมอบอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี ซึ่งเดิมเป็นจวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีหลังเก่า และจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพื่อยกระดับการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มทวารวดี กิจกรรมปรับปรุงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีหลังเก่าเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดราชบุรีเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ และบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนให้สถานที่แห่งนี้ ได้รับการยอมรับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีได้มากยิ่งขึ้น
             สำหรับ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง ติดพื้นที่เขตเมืองเก่าราชบุรี สร้างก่อนปีพ.ศ 2452 เดิมเคยเป็นกองบัญชาการรัฐบาลมณฑลราชบุรี ปัจจุบันจังหวัดราชบุรีได้มีการอนุรักษ์และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ด้านการเมืองการปกครองสถาปัตยกรรมศิลปะและวัฒนธรรมเป็นพื้นที่เปิดสำหรับกลุ่มศิลปิน ปราชญ์ชาวบ้านนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้มีพื้นที่นำเสนอผลงานหรือเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี โดยมีพื้นที่รวมทั้งโครงการประมาณ 2,500 ตารางเมตร มีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ ได้แก่ ชั้นที่ 1 เป็นพื้นที่กิจกรรม ชั้นที่ 2 เป็นห้องการอนุรักษ์อาคาร และชั้นที่ 3 เป็นห้องวิถีชีวิต ภูมิปัญญา ประเพณีของชาวราชบุรี ทั้งนี้ พืนที่ของศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี เป็นที่ราชพัสดุถือกรรมสิทธิ์ และอยู่ในความครอบครองของกระทรวงมหาดไทย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!