ปราจีนบุรี-สว.เดินสาย สัมมนาเรื่อง“บทบาท หน้าที่ อำนาจ –การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา(สว.) ชุดใหม่ 2567″

ปราจีนบุรี-สว.เดินสาย สัมมนาเรื่อง“บทบาท หน้าที่ อำนาจ –การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา(สว.) ชุดใหม่ 2567″

ภาพ-ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ

ก่อนหมดวาระ สว.เดินสาย สัมมนาเรื่อง “บทบาท หน้าที่ อำนาจ –การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา(สว.) ชุดใหม่ 2567″ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจ หน้าที่ของ สว.

                   วันนี้ 7 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงานว่า ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “บทบาท หน้าที่ อำนาจ และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ชุดใหม่ 2567″ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจ หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งคุณสมบัติและวิธีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ชุดใหม่ ปี 2567 ก่อนการหมดวาระ สว. 10 พ.ค.67 นี้ ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี (กกต.) จัดการสัมมนา เรื่อง “บทบาท หน้าที่ อำนาจ และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ 2567” โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา 120 คน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ, นายอำเภอ รวมทั้งบุคคลผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพที่หลากหลายในสังคม และนักศึกษาจากสถานศึกษาในพื้นที่                       การจัดสัมมนามีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ อำนาจ ของวุฒิสภา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการได้มาซึ่งวุฒิสภา และเพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการเลือกกันเองของผู้สมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภา พร้อมแนวทางแก้ไข การสัมมนาครั้งนี้ มีลักษณะเป็นการบรรยายให้ความรู้โดย นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน กรรมาธิการการพัฒนาเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนสมาชิกวุฒิสภา, นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภา , นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ โดย นายสาโรช ไพเราะ อนุกรรมาธิการ เป็นผู้ดำเนินรายการ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ หัวข้อ “บทบาท หน้าที่และอำนาจ ของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560” หัวข้อ “คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561” และหัวข้อ “วิธีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา” อนึ่ง เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี ไลฟ์สดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตลอดรายการด้วย
                  นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน ประธาน คณะอนุกรรมาธิการติดตามและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็น งานสัมมนาหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่สนใจมาสมัคร และ มีบท บัญญัติ ตามที่กำหนด มาจัดที่ปราจีนบุรีก็ได้รับความสนใจ สัมมนาก็ได้รับรู้และรับการรับทราบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของวุฒิสภา (สว.) ไปจัดมาแล้วก่อนหน้าประกอบด้วย วันที่ 19 ตุลาคม ที่ จ.สกลนคร วันที่ 20 ตุลาคม 2566 จ.อุดรธานีได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและได้รับ ฟัง และแลกเปลี่ยน ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ก่อนครบวาระ สว.ในวันที่ 10 พ.ค.67 นี้ อยากฝากให้พี่น้องประชาชนรับฟังและสนใจกันมากๆ นายเฉลิมชัย กล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!