ชลบุรี-โครงการฟื้นฟูปะการังและสิ่งมีชีวิต อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม ทัพเรือภาคที่ 1

ชลบุรี-โครงการฟื้นฟูปะการังและสิ่งมีชีวิต อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม ทัพเรือภาคที่ 1

ภาพ-ข่าว:นิราช/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี

              ทัพเรือภาคที่ 1 โดย อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม ทัพเรือภาคที่ 1 จัดกิจกรรมฟื้นฟูปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ณ อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม ทัพเรือภาคที่ 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ทัพเรือภาคที่ 1 และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โครงการปรับปรุงและขยายระบบต่อไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ที่ได้มีความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา รวมถึงองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ โรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือสัตหีบ และกลุ่มนักท่องเที่ยว ภาคประชาชน ที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
             สืบเนื่องจาก ในปี 2566 ทางอุทยานใต้ทะเลเกาะขาม ทัพเรือภาคที่ 1ได้มีการตรวจพบว่าปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลได้รับผลกระทบจากปรากฎการณ์ “เอลนีโญ่” อาทิ ปะการังฟอกขาว โรคปะการังแถบเหลือง การลดลงของสัตว์ทะเล ซึ่งล้วนแต่เกิดจากสภาพอากาศของโลกที่เปลื่ยนแปลงโดยเฉพาะปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Nino) ที่ทําให้อุณหภูมิน้ําทะเลเพิ่มสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ดีในพื้นที่ อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม ทัพเรือภาคที่ 1 ยังคงมีวงจรที่ยังคงเป็นไปตามธรรมชาติทุกๆ ปี นั่นคือการมีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ ในช่วงเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม
              ทัพเรือภาคที่ 1 จึงได้กําหนดจัดกิจกรรม ฟื้นฟูปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ณ อุทยานใต้ทะเลเกาะขามขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ และความสมดุลของระบบนิเวศน์ให้เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของสัตว์ทะเล บริเวณอุทยานใต้ทะเลเกาะขาม ทัพเรือภาคที่ 1 รวมท้ังสร้างจิตสํานึกและทัศนคติ ที่ดีในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ร่วมกิจกรรมฯ และเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 85 คน
               โดยกิจกรรมประกอบด้วย การมอบงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการฯ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โครงการปรับปรุงและขยายระบบต่อไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน โดยนางสุภาวิณี นาควิเชตร หัวหน้าหมวดประชาสัมพันธ์ (มปส-ปส.) กฟผ.โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน จำนวน 100,000 บาท การขยายพันธุ์ปะการัง การปล่อยแม่ปูม้า (พร้อมไข่) และเต่าทะเลลงสู่ทะเล และ การติดตามดูแลจุดที่เต่าทะเลวางไข่บนเกาะขาม รวมถึงมีการให้ความรู้แก่เยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!