ตาก-โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ เปิดการอบรม”โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ”

ตาก-โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ เปิดการอบรม”โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ”

ภาพ-ข่าว:เกษมสันต์ ไชยเดช

          “การจัดการเรียนรู้ด้วย Active Learning (Q-Learning) และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางอาชีพ (Q-PLC)” โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น กลุ่มเครือข่าย(Cluster) North 26 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา                     ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก นายสรวิชญ์ เรือนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 พร้อมด้วยนายเอกรินทร์ ไชยพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ได้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้าน “การจัดการเรียนรู้ด้วย Active Learning (Q-Learning)และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Q-PLC) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการครูและถิ่นกลุ่มเครือข่าย ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 4 โรงเรียน
             ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ ,โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ ,โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก และโรงเรียนญาณวิศิษฎ์ โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 60 คน คณะวิทยากร 7 คน วัตถุประสงค์ของการโครงการ เพื่อพัฒนาครู ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชา ชีพด้วยความเป็นมืออาชีพ ส่งเสริมครูให้นำการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!