นครสวรรค์-ชมรมครูโรงเรียนนครสวรรค์ เตรียมจัดงานมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ

นครสวรรค์-ชมรมครูโรงเรียนนครสวรรค์ เตรียมจัดงานมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

               เมื่อ เวลา 13.00 นวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมชมรมครูโรงเรียนนครสวรรค์ (อาคารอุตสาหกรรม) นายฉลาด พะนาน ประธานชมรมครูโรงเรียนนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ชมรมครูโรงเรียนนครสวรรค์ปี 2565 – 2567 ครั้งที่ 4/2566 โดยมีคณะกรรมการบริหารชมรมเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 17 คน โดยในการประชุม มีวาระที่สำคัญที่นำเข้าประชุมเพื่อขอมติจากที่ประชุม คือ
                1.การจัดงานมุทิตาจิตต้อนรับครูเกษียณอายุราชการประจำปี 2566 จำนวน 11 คนลาออก 2 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน โดย กำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 เวลา 10:00-14:00 น.ณ โรงแรมโฟร์ทูซี ซึ่งมีคณะครูและบุคลากร เกษียณอายุราชการประกอบด้วย ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ พร้อมคณะครู ได้แก่ นางวิไลพร มงคลปัญญา นางสนอง ชนิดสะ นายราชันย์ ชัยศุภสกุล นางทิวา เกษมศุภสกุล นางสาวจิดาภา สักกายะกรมงคล และครูที่ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ ได้แก่นายชูเกียรติ สุราภา และนายบุญทอม วุฒิกมลปรีดา นักการภารโรง 1 คนคือ นายบุญเกตุ พะจุไทย 2. การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของชมรมครูฯ ที่ประชุมมีมติ ที่จะไปทัศนศึกษาภูมิทัศน์และภูมิประเทศที่จังหวัดกำแพงเพชร ในช่วงเดือนตุลาคม 2566 3. การร่วมงานในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 128 ปี โรงเรียนนครสวรรค์ วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 โดยที่ประชุมมีมติมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ฐานะยากจน เหมือนปีที่ผ่านมา
              ท้ายที่สุด ประธานชมรมครูโรงเรียนนครสวรรค์ ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารชมรมทุกคนที่มาประชุมในวันนี้ และขอถือโอกาสเชิญชวน สมาชิกชมรมครูทุกท่าน ได้ร่วมบริจาคเงิน เพื่อที่จะเป็นทุนการศึกษาให้กับ นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ตามกำลังศรัทธาดังกล่าวและขอถือโอกาสขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ ปิดประชุมเวลา 15:00 น.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!