ชลบุรี-เมืองพัทยา จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและการแสดงผลงานทางการศึกษา

ชลบุรี-เมืองพัทยา จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและการแสดงผลงานทางการศึกษา

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

              วันที่ 22 ส.ค.66 ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 2 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธาน เปิดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน และการแสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา (ระดับเมืองพัทยา) ประจำปีงบประมาณ 2566
             นายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา สำนักการศึกษาเมืองพัทยา กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและนักเรียน ส่งเสริมสนับ สนุนให้นักเรียน ได้แสดงออกถึงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ รวมถึงเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุนทรียภาพด้านดนตรี-นาฏศิลป์ กีฬา ศิลปะการแสดง และสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียนและความก้าวหน้า ในการจัดการเรียนการสอนของครู อีกทั้งเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การจัดการศึกษาของเมืองพัทยา สู่สาธารณะ และวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเมืองพัทยา เข้าแข่งขันรายการต่าง ๆ ในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป
              การดำเนินโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการในครั้งนี้ มีกิจกรรมการแข่งขันทั้งหมด 16 กิจกรรม รวม 134 รายการ มีนักเรียนและพนักงานครูเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 2,420 คน คณะกรรมการตัดสิน 148 คน จากหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ และการแสดงของนักเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเมืองพัทยา อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!