นครนายก-คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ”หมู่บ้านรักษาศิล 5 หนตะวันออก”

นครนายก-คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ”หมู่บ้านรักษาศิล 5 หนตะวันออก”

ภาพ-ข่าว:สมบัติ เนินใหม่/รัชชานนท์ เนินใหม่

                   เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันที่ 20 สิงหาคม 2566 ที่วัดทวีพูลรังสรรค์ บ้านคลอง 29 หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก พระธรรมวชิรานุวัตร ประธานคณะกรรมการบริหารส่วนกลาง วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศิล 5 ตามแผนยุทธ ศาสตร์ชาติ 20 ปี พร้อมคณะกรรมการ ลงพื้นที่ วัดทวีพูลรังสรรค์ บ้านคลอง 29 หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
                 โดยมีพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนา ยก  (ม) พระมุนีนายก เจ้าคณะจังหวัดนครนายก (ธ) พระสิทธิวรนายก รองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก พร้อมคณะสงฆ์ ถวายการต้อน รับ โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมถวายการต้อนรับ
                  ด้วยอำเภอองครักษ์ เป็นอำเภอที่สำคัญอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครนายกที่คณะสงฆ์จังหวัดนครนายกและส่วนราชการ ประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันสนับสนุนโครงการสร้างความปองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศิล 5 นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความปองดอง และเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน จากการดำเนินการหมู่บ้านรักษาศิล 5 ความปรองดองและเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนจากการดำเนินการหมู่บ้านรักษาศิล 5 ของบ้านคลอง 29 หมู่ที่ 6 ตำบลทราย มูล อำเภอองครักษ์ อย่างต่อเนื่อง คณะสงฆ์จึงได้เสนอชื่อเป็นหมู่บ้านรักษาศิล 5 ต้นแบบเพื่อรับการตรวจเยี่ยม และประเมินผลจากคณะกรรมการต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!