ศรีสะเกษ-พ่อเมืองนำทีมมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 3 หลัง

ศรีสะเกษ-พ่อเมืองนำทีมมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 3 หลัง

ภาพ-ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข

           เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอพยุห์ จำนวน 3 หลัง โดยมีนางภนันท์ยา สิริรุ่งวนิช รองนายกเหล่ากาชาด ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัด นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นางสาวรัมภา ภรณ์ วรรคสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด นางพนาลี ทองประเสริฐ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ นายยงยุทธ ห่อทอง พลังงานจังหวัด นางพรทิพย์ นิธิโพธิพงศ์ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้บริหาร อปท. ผู้ปกครองท้องที่ อสม. อพปร. ชรบ. ผรส. และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
            นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีนะเกษ กล่าวว่า บ้านหลังแรกที่มอบวันนี้คือมอบให้แก่นางบุญมี จันทศรี อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 67 บ้านตำแย หมู่ที่ 13 ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ บ้านหลังนี้ สภาพปัญหา ที่อยู่อาศัยเป็นบ้านชั้นเดียว พื้นบ้านต่ำช่วงฤดูฝนทำให้น้ำท่วมขังบ้าน หลังคามุงด้วยสังกะสี มีสภาพทรุดโทรม ฝาบ้านเป็นสังกะสีและไม่เก่าผุพัง ไม่มั่นคงแข็งแรง อาศัยอยู่ 1 คน ไม่ได้ประกอบอาชีพ มีรายได้หลักจากเบี้ยผู้สูงอายุ และมีรายได้จากการรับจ้างของลูกชาย รายได้ไม่แน่นอน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงมีโรคประจำตัว ทั้งนี้ได้รับเงินสนับสนุนในการก่อสร้างบ้านจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม จำนวน 14,650 บาท รวมทั้งสิ้น 64,650 บาท

           นายสำรวย กล่าวต่อไปว่า การก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่ บ้านหลังที่ 2 มอบให้นางสาวจันศรี ศรีโสดา อายุ 57 ปี บ้านเลขที่ 9809 บ้านโนนสามัคคี หมู่ที่ 18 ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ สภาพปัญหา ที่อยู่อาศัยเป็นบ้านปูนชั้นเดียว หลังคามุงด้วยกระเบื้องต้นเก่าผุพัง ช่วงฤดูฝนจะมีน้ำรั่วซึม พื้นบ้านต่ำ ทำให้น้ำท่วมขังบริเวณบ้าน ระบบประปาชำรุดไม่มีความมั่นคงถาวร อาศัยอยู่ 3 คน ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป เฉลี่ยเดือนละประมาณ 1,900 บาท ซึ่งมีรายได้ไม่คงที่และเพียงพอต่อการดำรงชีพ ได้รับเงินสนับสนุนในการก่อสร้างบ้านจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม จำนวน 7,000 บาท รวมทั้งสิ้น 57,000 บาท ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่

           ส่วนบ้านหลังที่ 3 มอบให้นายสาลี โสรส อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 124 บ้านหนองค้า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ สภาพปัญหา ที่อยู่อาศัยเป็นบ้านชั้นเดียว สภาพทรุดโทรม หลังคามุงด้วยสังกะสีเก่าผุพังมีน้ำรั่วซึมช่วงฤดูฝน ฝาผนังเป็นไม้ผุพังพื้นบ้านมีลักษณะต่ำทำให้น้ำท่วมขัง ไม่มีความมั่นคงถาวร อาศัยอยู่ 3 คน ไม่ได้ประกอบอาชีพ เนื่องจากมีโรคชรา มีรายได้หลักจากเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ 600 บาท และรายได้จากบุตรชาย ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปรายได้ไม่คงที่ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ได้รับเงินสนับสนุนในการก่อสร้างบ้านจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 37,920 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม จำนวน 25,810 บาท รวมทั้งสิ้น 63,730 บาท ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่

            นายสำรวย ยังกล่าวด้วยว่า ในการมอบบ้านครั้งนี้ได้มีผู้มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัด สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร หน่วยงาน One Home สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัด สำนักงานพลังงานจังหวัด อำเภอพยุห์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ให้แก่ครอบครัวของราษฎรรายดังกล่าวเพื่อใช้ในการดำรงชีพต่อไป
            ทั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ซึ่งได้จัดเก็บข้อมูลในระบบ TPmap และการสำรวจปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และบันทึกข้อมูลในระบบ thai QM โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการทุกภาคส่วน อำเภอ และภาคประชาสังคม ได้จัดทำโครงการซ่อม/สร้างบ้านผู้ยากไร้ ฯลฯ เป็นการดำเนินการแก้ไขปัญหาในมิติด้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมโดยทั้ง 3 ครอบครัวนี้เป็นเป้าหมายใน TPmap ด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!