ชลบุรี-รองอัยการสูงสุดมอบโล่และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สำนักงานอัยการฯ

ชลบุรี-รองอัยการสูงสุดมอบโล่และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สำนักงานอัยการฯ

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

             วันที่ 16 ส.ค.66 ที่อัยการภาค 2 นายจุมพล พันธุ์สัมฤทธิ์ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในการมอบโล่และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา และสำนักงานอัยการภาค 2 โดยมีนายชัยชนะ พันธุ์ภักดีดิสกุล อธิบดีอัยการภาค 2 พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษา สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา และสำนักงานอัยการภาค 2 เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัล
              คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษา ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อระบบการบริหารราชการแบบใหม่ ที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม ซึ่งหมายความรวมถึง ภาคเอกชน ประชาชน และเครือข่ายต่างๆ รวมทั้งท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนงานของ ภาคราชการ ในการสะท้อนนโยบายของส่วนราชการอัยการในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชน ในพื้นที่ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาจึงมีส่วนสำคัญในการร่วมกันดำเนินการเรื่องนโยบายสาธารณะ ที่มีผลกระทบต่อการอำนวยความยุติธรรม และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค 2
             ทั้งนี้มีผู้เข้ารับโล่และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ จำนวน 32 คน จำแนกเป็น โล่ทอง จำนวน 8 ราย โล่เงิน จำนวน 7 ราย และประกาศนียบัตร จำนวน 17 ราย โดยบทบาท ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาของสำนักงานอัยการจังหวัดพัทยาที่ผ่านมา มีส่วนช่วยสนับสนุนงานภารกิจของสำนักงานอัยการจังหวัดพัทยาและสำนักงานอัยการภาค 2 เป็นอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะงานพิธีสำคัญต่างๆ กับคณะอัยการ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาสามารถให้ข้อแนะนำและคำชี้แนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหน่วยงานต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!