ร้อยเอ็ด-รองผู้ว่าฯ พร้อมคณะทำงานฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน

ร้อยเอ็ด-รองผู้ว่าฯ พร้อมคณะทำงานฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน

 (Sustainable Village)

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

             วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จังหวัดร้อยเอ็ด (ชุดที่ 2) ประกอบด้วย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ช่วยจ่าจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ดังนี้
              เวลา 07.30 น. ตรวจติดตามการดำเนินโครงการฯ ณ วัดบ้านน้ำคำ (สระเกตุ) หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และ เวลา 13.00 น. ตรวจติดตามการดำเนินโครงการฯ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสี หมู่ที่ 4 ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
             นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การออกตรวจติดตามของคณะทำงานฯ เพื่อรับทราบผลการดำเนินโครงการฯ รวมถึงปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานจากคณะทำงานระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้ลงเยี่ยมพื้นที่ และให้คำแนะนำให้กำลังใจแก่คณะทำงานทุกระดับของทั้ง 2 อำเภอ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
             ภายใต้เป้าหมายการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่าย เพื่อให้ “หมู่บ้านยั่งยืน” (Sustainable Village) เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป โดยคณะทำงานฯ ได้ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงค์ ปลูกต้นไม้ และมอบสิ่งของแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!