ศรีสะเกษ-สภาเกษตรกรจังหวัดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลหนองไฮ

ศรีสะเกษ-สภาเกษตรกรจังหวัดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลหนองไฮ

ภาพ-ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข

            เพื่อให้เกิดการระดมความเห็นแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อค้นหาปัญหาแนวทางการพัฒนาของชุมชน สรุปเป็นแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมระดับตำบล
            เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2566 นายเกษมศานต์ ศรีโพนทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2566 ที่ห้องประชุม อบต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะ เกษ นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภออุทุมพรพิสัย ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม : อบ รมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลหนองไฮ ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ โดย น.ส.พิชามญชุ์ แซ่จึง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษและคณะได้จัดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลหนองไฮครั้งนี้ขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองไฮ วิทยากรในการอบรมได้แก่ นายจรรยงค์ โกมุทพงษ์ นายช่างชลประทานชำนาญงาน โครงการชลประทานศรีสะเกษ นายพิชาญ ทิพวงษ์ ผู้ประ สานงานเครือข่ายน้ำชุมชนลุ่มน้ำชี สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.) โดยมีนายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ และนายรังสรรค์ พรหมภา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมครั้งนี้
             นายเกษมศานต์ ศรีโพนทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 41 การจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมระดับตำบล โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งเชื่อมโยงกับแผนแม่บทระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรในตำบล โดยพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนถิ่นสู่การจัดการตนเอง ด้านการเกษตร ในแนวทางการพัฒนาเกษตรที่เหมาะสม โดยให้ความสำคัญการแก้ปัญหา 6 ด้าน ประ กอบด้วย ปัญหาด้านหนี้สินเกษตรกร ปัญหาด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ปัญหาด้านที่ดินทำกิน ปัญหาด้านราคาสินค้าเกษตร ปัญหาด้านสวัสดิการเกษตรกรสิทธิ เกษตรกร และ ปัญ หาด้านการไม่ได้รับความเป็นธรรมของเกษตรกร การดำเนินโครงการฯมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการระดมความเห็นแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาปัญหาแนวทางการพัฒนาของชุมชน สรุปเป็นแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมระดับตำบลเพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรในตำบลให้เป็นไปตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมตำบล
              นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภออุทุมพรพิสัย กล่าวว่า การจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมระดับตำบล นั้น นับว่าเป็นความร่วมมือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาทางการเกษตรในระดับตำบล และร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาระดับอำเภอ นำไปสู่แผนพัฒนาระดับจังหวัด ในการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการแผนงาน และโครงการ ให้มีความสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ได้อย่างเหมาะสม อันจะก่อให้เกิดประ โยชน์ต่อชุมชน เกษตรกร องค์กรเกษตรกรในการมีส่วนร่วมเสนอข้อมูล สะท้อนปัญหาและความต้องการในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์จัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมระดับตำบลหนองไฮ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การบริหารจัดการน้ำในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผน เสนอข้อมูล ปัญหาความต้องการในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการบริหารจัดการน้ำชุมชนให้สอดคล้องเหมาะสมกับพื้นที่เพื่อความยั่งยืนต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!