กรุงเทพ-มทร.รัตนโกสินทร์ เตรียมจัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 13

กรุงเทพ-มทร.รัตนโกสินทร์ เตรียมจัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 13

ภาพ-ข่าว:อริย์ธัช พรอัศวโยธิน/อรกัญญา หลิมสัมพันธ์

                CWiE โครงการงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวคิด “CWIE พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง เชื่อมโยง :CG สู่เป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่าง วันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาสัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม และถ่ายทอดสดผ่านระบบ Facebook Live: https://www.facebook.com/CWEDay13/

            ศาสตราจารย์ ตร.คุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงมาตั้งแต่ปี 2545 โดยสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education)ในลักษณะเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ส่งผลให้บัณฑิตมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน (Demand Driven) มีวุฒิภาวะ สถานประกอบการพึ่งพอใจ มีโอกาสได้งานทำมากขึ้น รวมทั้งมีโอกาสได้รับการจ้างงานก่อนสำเร็จการศึกษา
            ต่อมาในปี 2555 ภายใต้แนวคิดเดียวกันได้มีการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL, แบบเปิดกว้างในรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับศาสตร์แต่ละสาขาวิชาชีพมากขึ้น ในปี 2562 กายใต้แนวคิดการจัดการศึกษาในลักษณะการเรียนรู้เชิงประสบ การณ์ที่มีการเรียกชื่อและรูปแบบที่หลากหลาย ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล และมาตรา 35 และ 36 แห่ง พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้ผสานการจัดสหกิจศึกษา (Cooperative Education) และการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Leaning: WIL) ขึ้นใหม่ โดยใช้ชื่อว่าสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education หรือ CWIE) เพื่อความเป็นเอกภาพเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน พร้อมทั้งพัฒนา CMIE Platfor เพื่อเป็นแพลตฟอร์มกล งของป ระเทศที่ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับสถานประกอบการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถะสูงพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริง (Ready to Work) ในสาขาวิชาที่สอด คล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ภายใต้ชื่อ “Manpower Demand Driven Education Platform for Employability and Career Development Through Cooperative and Work Integrated Education (CWIE): University -Workplace Engagement” ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้ขับเคสื่อนแนวทางการส่งเสริม
              การจัด CWIE ภายใต้แพลตฟอร์มดังกล่าวให้กับสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมื อท างวิชาการระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับหน่ว ยง านภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 เพื่อนำไปสู่การดำเนินงาน CVE อย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานต่อเนื่องและยั่งยืน
             กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (เครีอข่าย CME) เครือข่าย ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ในการผสักดันและส่งเสริมการจัด CWE มาอย่างต่อเนื่อง ร่วมกันกำหนดให้วันที่ : มิถุนายนของทุกปี เป็นวัน สหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWE DAY และมีการจัดงานมาตั้งแต่ปี 2552 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดสหกิจศึกษาและในปี 2563 เห็นห้องให้มีการเปลี่ยนชื่องานเป็น “วันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWE DAY!” เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมการจัด (ME ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ต้องการผนึกกำลังทุกภาคส่วนเพื่อร่วมสร้างกำลังคนที่สอดคล้องความต้องการของประเทศและแข่งขันได้ในประชาคมโลก ในการจัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CME DAY ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2566 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยา ศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นเจ้าภาพร่วมกับเครื่อข่าย (WE ภากกลางตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยสยาม ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2566 ภายใต้แนวคิด “CWE พัฒนากำลังคนสมรรถณะสูง เชื่อมโยง BCG สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”
            ศาสตราจารย์ ดรวิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ว่า เพื่อถ่ายทอดนโยบายการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานให้แก่ สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกซน นักศึกษาและผู้เข้าร่วมงานเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ของการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานให้แก่บุคลากรของสถาบันอุดม ศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคมนักศึกษาและผู้เข้าร่วมงาน เพื่อมอบรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นให้แก่นักศึกษา บุคลากร ที่มีผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น และสถานประกอบการ ที่สร้างคุณประโยซน์ในการพัฒนาการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึก ษาเชิงบูรณาการกับการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเบิดโอกาสให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกซน ภาคสังคม และนักศึกษาได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็นและหาแนวทางในการร่วมกันดำเนินการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานวิธีการดำเนินการ
            ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามและประธานเครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนล่าง กล่าวถึง ความพร้อมในการจัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ว่า การดำเนินงานเกี่ยวกับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อคัดเลือกนักศึกษา บุคลากร ที่มีผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาแสะการศึกษา เชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการที่สร้างคุณประโยชน์ ในการพัฒนาการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการมอบรางวัลเพื่อยกย่อง ซมเชย และสร้างแรงบันดาลใจ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคสรัตนโกสินทร์ การจัดงานวิชาการ เพื่อมอบนโยบาย เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็นและทิศทางเกี่ยวกับสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานของประเทศและระดับสากล รวมทั้งนำเสนอผลงานและความก้าวหน้าของการดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่ผ่นมา

            โดยในงานจะมีทั้งการบรรยายพิเศษ การเสวนา การมอบรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติ การจัดนิทรรศการผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นของแต่ละเครื่อข่ายและการออกบูธของสถานประกอบการ โดยจะดำเนินกิจกรรมดัง กล่าวในวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาสัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ จัดการศึกษาดูงาน ณ สถานที่สำคัญและสถานประกอบการในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 5 และ 7 มิถุนายน 2566
          รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไซยสกุลเกียรติ อธิการบดีมหาวิทยาสัยเทคในไลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กล่าวว่า กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 13 ประจำปีพ.ศ. 2566 จำนวน 1,500 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร บุคลากร จากเครือข่าย CWIE 9 เครือข่าย สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ สถานประกอบการ เครือข่ายวิชาชีพและสมาคมวิชาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สถานประกอบการ สถาบันอุดมศึกษา สื่อมวลชนและนิสิตนักศึกษา โดยจำแนกได้ ดังนี้ ผู้เข้าร่วมงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 1,000 คน ผู้เข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 500 คน

          สำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับ ทุกภาคส่วนได้ทราบถึงนโยบายและแนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม นักศึกษาและผู้เข้าร่วมงาน มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก เห็นความสำคัญและประ โยชน์ของการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน นักศึกษา บุคลากร ที่มีผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น และสถานประกอบการที่สร้างคุณประโยซน์ในการพัฒนาการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานอย่างต่อเนื่อง ได้รับการยกย่องและเชิดชเกียรติ ทำให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนสห กิจศึกษาและการศึกษาเซิงบูรณาการกับการทำงานในภาพรวมของประเทศ บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาลเอกชน ภาคสังคมและนักศึกษา ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นระหว่างกัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!