บุรีรัมย์-พาณิชย์จังหวัดฯจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2565/2566 ครั้งที่ 3

บุรีรัมย์-พาณิชย์จังหวัดฯจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2565/2566 ครั้งที่ 3

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

              วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. ที่ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จำกัด อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดตลาดนัดข้าวเปลือกจังหวัดบุรีรัมย์ ปีการผลิต 2565/2566 ครั้งที่ 3 โดยมีคณะอนุกรรมการข้าวฯ ระดับจังหวัด นายอำเภอหนองหงส์ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.จังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด เข้าร่วมพิธี
              นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่า การจัดตลาดนัดข้าวเปลือกจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ดำเนินโครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2565/66 เพื่อให้กลไกตลาดในการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรมีการแข่งขัน เกษตรกรมีทางเลือกและอำนาจต่อรองในการขายข้าวมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้การซื้อขายข้าวเปลือกเกิดความเป็นธรรมด้านราคา การชั่งน้ำหนักและตรวจสอบคุณภาพข้าว ให้เกิดกลไกด้านการตลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าวเปลือกให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดเกษตรกรสามารถจำหน่ายข้าวเปลือกได้ราคาสูงขึ้น โดยการรับซื้อข้าวเปลือกที่ความชื้นไม่เกิน 15 เปอร์เซนต์ ในราคาสูงกว่าตลาดทั่วไป ตันละ 300 ถึง 500 บาท
              นายสุทธิ์ศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า รัฐบาลมีมาตรการคู่ขนานประกอบด้วยมาตรการประกันราคาพืชผลทางการเกษตรแล้วยังมีการจัดงานโครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2565/ 2566 ซึ่งได้ดำเนินการจัด จำนวน ๓ ครั้ง ครั้งๆ ละ ๓ วัน โดยครั้งที่ 1 คือ ระหว่าง วันที่ 21-23 ธันวาคม 2565 ณ สหกรณ์การเกษตรกระสัง จำกัด ซึ่งมีผู้ประกอบการข้าวในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วม 5 ราย เกษตรกรในพื้นที่อำเภอกระสังและอำเภอใกล้เคียงนำข้าวเปลือกมาจำหน่าย จำนวน 245 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 355.50 ตัน รวมเป็นมูลค่า 4,888,125 บาท ราคารับซื้อเฉลี่ย ตันละ 13,750 บาท ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2566 ณ สหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด อำเภอคูเมือง มีโรงสีจากจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วม 2 ราย มีเกษตรกรนำข้าวเปลือกมาจำหน่าย 259 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 310 ตัน รวมเป็นมูลค่า 4,448,500 บาท ราคารับซื้อเฉลี่ย ตันละ 14,350 บาท และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 มีโรงสีในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมจำนวน 3 ราย โดยจะจัดระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2566 ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จำกัด ศูนย์ธุรกิจหนองหงส์
              ด้านนายถนอม ปริวันตัง และนายคำเกด ศรีนาม เกษตรชาวอำเภอหนองหงส์ ที่นำข้าวมาร่วมจำหน่ายในโครงการฯ ต่างก็มีความพึงพอใจในราคาที่ผู้ประกอบการรับซื้อด้วยวิธีการประมูลแข่งขันราคากันและมีความมั่นใจในเครื่องชั่ง ตวง วัด ของทางราชการว่ามีความเที่ยงตรงอย่างแน่นอน ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลและบริหารจัดการข้าว ระดับจังหวัด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแลให้การดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดความเป็นธรรมแก่เกษตรกรทุกคน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!