นครปฐม-เปิดโครงการเพาะพันธุ์ดี NT YOUTH CLUB “ชุมชน เทศบาลนครนครปฐม”

นครปฐม-เปิดโครงการเพาะพันธุ์ดี NT YOUTH CLUB “ชุมชน เทศบาลนครนครปฐม”

ภาพ-ข่าว:อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

NT เดินหน้าสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน ผ่านโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Clubจับมือชุมชนเทศบาลนครนครปฐม
          วันนี้( 8 กันยายน 2565) เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT จัดกิจกรรม CSR ประจำปี 2565 โครงการ”เพาะพันธุ์ดี  NT Youth Club” โดยมี นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือและเปิดโครงการฯ
         ระหว่าง NT กับเทศบาลนครนครปฐม และโรงเรียนทวารวดี โดย ดร.รสพร ทองธรรมจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนทวารวดี นายเสรินทร์ แก้วพิจิตร นายกเทศมนตรีเมืองนครนครปฐม นายสุพจน์ พุกสุริย์วงศ์ โทรศัพท์จังหวัดนครปฐม ร่วมลงนาม มีนายชนินทร์ สีหะโชติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มทรัพยากรบุคคล 2 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)  NT ร่วมเป็นสักขีพยานฯ ความร่วมมือครั้งนี้เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบในการใช้เทคโนโลยี IOT เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง และสามารถแบ่งปันองค์ความรู้ความสำเร็จให้กับชุมชนอื่น หรือพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชนต่อไป สนองนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล
         นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือซึ่งจะเป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างเศรษฐกิจให้ชุมชน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสอดรับกับวิสัย ทัศน์ของ จ.นครปฐม ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการสร้างคุณค่าส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชนเทศบาลนครนครปฐม ในการอบรมด้านดิจิทัลให้กับเยาวชนในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการเปิดโอกาสให้กับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกในชุมชนที่จะสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่สังคมได้อย่างง่ายดายและกว้างขวางโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยก้าวหน้าในปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นการขยายตลาดให้กับชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล นำประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ที่ทำให้คนทั่วโลกได้สัมผัสเข้าถึงชุมชนผ่านโซเชียลมีเดีย
           นายชนินทร์ สีหะโชติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มทรัพยากรบุคคล 2 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) NT กล่าวว่า NT เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจให้บริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลของประเทศ ภายใต้กรอบสำคัญ คือ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืน Sustainability โดยโครงการ “เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club” เป็น CSR ที่มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านความสามารถหลัก (Core Competency) ในด้านบริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลของ NT มีแผนที่จะพัฒนาการดำเนินการNT CSR
           โดยให้ความสำคัญในส่วนของเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงาน ที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้องสำหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง NT เทศบาลนครนครปฐม  โรงเรียนทวารวดี รวม 3 หน่วยงาน เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้เยาวชนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์
            โดยการอบรมพัฒนาความรู้ให้เยาวชนเรื่องการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้องสำหรับเด็กและเยาวชนทั้งการถ่ายภาพ การตัดต่อวิดีโอ รวมถึงการทำสื่อออนไลน์ผ่าน Facebook ,YouTube ,Website ,Tiktok เป็นต้น รวมถึงการสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน ด้วยการสร้างรายได้ โดยการขายสินค้าออนไลน์ผ่านตลาดออนไลน์
          นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ผ่านนิทรรศการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัสสู่การให้บริการเมืองอัจฉริยะ Smart City ด้วยระบบ Social Security โดยการใช้บริการผ่านระบบเสาอัจฉริยะสมาร์ทโพล (Smart Pole) ที่รวมหลากหลายบริการเข้าไว้ด้วยกันในเสาต้นเดียว เช่นระบบกล้องวงจรปิด ลำโพงระบบเสียงประกาศ อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายเซ็นเซอร์ตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ สามารถควบคุมทุกระบบได้จากศูนย์กลาง ตอบโจทย์ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City และการแสดงนิทรรศการแนะนำการดำเนินงานด้านการเกษตรสมัยใหม่รูปแบบของแปลงเกษตรอัจฉริยะ I-T
            ซึ่งที่ผ่านมาการได้เข้าไปเพิ่มทักษะให้ความรู้ด้านดิจิทัล เพื่อไปปรับใช้ด้านเศรษฐกิจ ด้านเกษตรกรรม ที่สนองนโยบายภาครัฐด้าน Smart City Thailand ที่มีการยกระดับบริการและรูปแบบการทำงาน และเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ คู่ขนานกับการบริหารจัดการให้เป็นชุมชนหรือเมืองที่น่าอยู่ มีความทันสมัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมกิจกรรมนำสินค้าและผลิต ภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของชุมชนในจังหวัดนครปฐม มาร่วมออกร้าน อาทิ สินค้าหมูแปรรูป เช่น ลูกชิ้นหมู หมูแผ่น กุนเชียง หมูหยอง ผลไม้ ส้มโอนครชัยศรี ขนมของฝาก กะหรี่ปั๊ป ขนมเปี๊ยะ ข้าวหลาม เสื้อมัดย้อม กระเป๋าผ้าบาติก และน้ำสมุนไพร เป็นต้น
           นายสุพจน์ พุกสุริย์วงศ์ โทรศัพท์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ “เอ็นที” รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีหน้าที่ดำเนินงานด้านการให้บริการระบบดิจิทัลโทรคมนาคม ระบบสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ NT mobile ซึ่งนอกเหนือจากภารกิจแล้ว ยังมีหน้าที่ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในนามของ เอ็นที ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการ “เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club” เสมอมา
            จากนโยบายภาครัฐที่มุ่งสู่ “Digital Economy” บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำแผนแม่บทความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานตามแผนงานหลักด้าน CSR after Process ด้วยการจัดทำโครงการ “เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club” ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเสริม สร้างความรู้ให้กับเยาวชน และร่วมกันผลักดันศักยภาพของตนเอง และชุมชน ให้สามารถประยุกต์ใช้ IT ได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายเยาวชนและตัวแทนชุมชนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
          และในปีนี้ จังหวัดนครปฐม ได้รับคัดเลือกให้จัดกิจกรรม NT CSR ภายใต้ชื่อโครงการ “เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club” โดยร่วมกับชุมซนเทศบาลนครนครปฐม เป็นชุมชนในโครงการฯ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) / เทศบาลนครนครปฐม โรงเรียนทวารวดี รวม 3 หน่วยงาน
          เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้เยาวชนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์ และนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านการเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farm) / ด้านการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาบริการสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City รวมทั้งสามารถเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายในชุมชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือ Social Media
           โครงการ “เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club” ประจำปี 2565 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกส่วนงาน ให้การสนับสนุนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม โดยการอบรมจัดให้มีขึ้น ระหว่างวันที่ 8 -9 กันยายน 2565 ณ ห้องอบรมโรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)
          โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารในพื้นที่ของจังหวัดนครปฐม โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนายกเทศ มนตรีนครนครปฐม ผู้บริหารหน่วยงานราชการ และผู้บริหารระดับสูงของ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ชุมชนเทศบาลนครนครปฐม ในครั้งนี้
#โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!