กาญจนบุรี-จัดพิธีปลงผมนาคและสามเณร โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

กาญจนบุรี-จัดพิธีปลงผมนาคและสามเณร โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

          เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 21 เมษายน 2567 ณ วัดไชยชุม พลชนะสงคราม พระอารามหลวง ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีปลงผมนาคและสามเณรที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ศุภมคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายบัณฑิต พรหมทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี นางสมมารถ คำถนอม วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชนและผู้ปกครองผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เข้าร่วมพิธีฯ

          สำหรับการจัดทำโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดกาญจนบุรีกำหนดจัดขึ้น ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยระยะเวลาบรรพชา ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567 จำนวน 17 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรี ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 75 คน ได้แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งได้รับความรู้ในเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม ตลอดจนบิดามารดา ผู้ปกครอง พระพุทธศาสนิกชน ได้มีโอกาสร่วมบำเพ็ญกุศล ได้เกิดความรัก ความผูกพัน ความใกล้ชิด กับวัดและศาสนา รวมถึงการสร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในสังคมต่อไป
 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!