สิงห์บุรี-รร.ชุมชนวัดกลางท่าข้าม จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยปี 2566

สิงห์บุรี-รร.ชุมชนวัดกลางท่าข้าม จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยปี 2566

ภาพ/ข่าว:จิระแมน ขำฉ่า

          นางสาวอังคนา อินทร์กระวี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม โดยนางวาสนา เข็มวรรณ คณะครู และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรและแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยขึ้นเพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจที่จบการศึกษาระดับชั้นปฐมวัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามและเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กเกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาในระดับชั้นสูงต่อไป ซึ่งในปีการศึกษา 2566 มีนักเรียนที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับปฐมวัย จำนวน 14 คน มีนักเรียนที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 27 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 23 คน
          ปัจจุบันโรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมากโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนจึงได้มีการพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญาและเสริมสร้างให้นักเรียนมีพัฒนาการอย่างสมดุลเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นที่สูงต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!