นครสวรรค์-ประชุมสภาอาชีวะเหนือ 4

นครสวรรค์-ประชุมสภาอาชีวะเหนือ 4

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 21 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมนิมมานรดี ชั้น 2 สำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 จังหวัดนครสวรรค์ นายสุนทร ทองใส นายกสภาสถาบันฯ เป็นประธานในการประชุม สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ครั้งที่ 3/2567 โดยมี นายสมคิด บุญเทวี ผู้อำนวยการสถาบัน คณะผู้บริหารสถาบัน และคณะกรรมการสภาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
          นายสุนทร ทองใส ได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ คือ 1. การส่งนักศึกษาฝึกอาชีพที่บริษัท VCB คาร์เซอร์วิส จำกัด ขณะนี้มีนักศึกษา 2 รายจากวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีเสร็จสิ้นการฝึกอาชีพและได้รับการคัดเลือกให้ทำเข้าทำงานที่บริษัทVCB แล้ว , 2. การประชุมนายกสภาสถาบันการในรอบศึกษาครั้งที่ 1/2517 ที่ผ่านมาได้รับแจ้ง ให้สถาบันต้องปรับตัวตามสถานการณ์, เรื่องการจัดส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ที่ประเทศจีน นักศึกษาที่ไป จะได้รับวุฒิบัตร 2 ใบ เรียกว่าโครงการทวิวุฒิ, โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูระดับปริญญาโท 2 สาขาคือ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต(คอม.)และวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต(วศม.) , 3. การจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษา ควรจัดให้มีการประชุมนิเทศทุกครั้งและจัดกิจกรรมก่อนนักศึกษาสำเร็จการศึกษาประมาณ 1 เดือน
          นอกจากนี้ยังมีวาระที่สำคัญ ดังนี้คือ 1. การขออนุมัติผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 , 2. การอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 , 3. การอนุมัติปริญญาเกียรตินิยมระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 , 4. การขอความเห็นชอบโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน โดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคาในวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!