บุรีรัมย์-ผู้ว่าฯ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ รร.บ้านแสลงพันกระเจา

บุรีรัมย์-ผู้ว่าฯ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ รร.บ้านแสลงพันกระเจา

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา หมู่ที่ 2 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานนำหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข วิถีใหม่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” พร้อมด้วยนางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ นายเกรียงศักดิ์ สมจิตร ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ คณะกรรมการ พอ.สว. ประจำจังหวัด แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สมาชิก พอ.สว. ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมออกให้บริการประชาชน มีประชาชนชาวบ้านแสลงพันกระเจา ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง และพื้นที่ใกล้เคียงมารับบริการเป็นจำนวนมาก
          นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงตระหนักถึงปัญหาความขาดแคลนการบริการทางการแพทย์แผนปัจจุบันแก่ประชาชนที่อยู่ในท้องที่ทุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคมจึงได้ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาของพระองค์ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2512 ต่อมาได้ทรงพระ กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานทุนเริ่มแรกก่อตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และจัดหาทุนหมุนเวียนสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. หน่วยแพทย์วิทยุ พอ.สว. งานรักษาโรคเฉพาะทาง และงานทันตสาธารณสุขและจังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข วิถีใหม่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”นำบริการเคลื่อนที่ภาครัฐ และเอกชน ออกให้บริการเชิงรุกกับประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลเพื่อเป็นการลดภาระค่ใช้จ่ายของประชาชน และมุ่งให้ส่วนราชการต่างๆ ได้ รับรู้ความต้องการของประชาชน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาตมบริบทในพพื้นที่ นอกจากนั้น ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและชี้แจงภารกิจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการอันเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและประชาชน
การออกให้บริการในครั้งนี้ เน้นการทำงานแบบองค์รวมและบูรณาการ มีกิจกรรมการให้บริการที่หลากหลายนอกจากจากการบริการทางการแพทย์แล้ว ประกอบด้วย การให้บริการเกษตรกรรม ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน การให้บริการด้านแรงงาน และเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นประชาชน จากหน่วยงานต่างๆ การมอบถุงยังชีพ จากเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 55 ชุด มอบหนังสือ จากวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 5 ชุด หนังสือ จาก กกต.จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 5 ชุด และมอบพันธุ์ปลา จากประมงจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 50 ชุด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!