นครสวรรค์-นายก อบจ. ร่วมกับอัยการจังหวัด คุ้มครองสิทธิ์ เปิดโครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

นครสวรรค์-นายก อบจ. ร่วมกับอัยการจังหวัด คุ้มครองสิทธิ์ เปิดโครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 มีนาคม 2567 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยนายมานพ บุญผสม นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายกอบจ.นครสวรรค์ ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธ์งิ้ว เลขานุการนายก อบจ. และสิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ อาคารอเนกประสงค์สัมมนาและจัดการแสดงนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด ต.แควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยมี นายสมพงษ์ เย็นแก้ว อธิบดีอัยการภาค 6 เป็นประธานในพิธี นายวีระ พนมวัน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ผู้แทนโรงเรียนประจำตำบล เจ้าหน้าที่สายตรวจประจำตำบล อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำหมู่บ้าน(อพม.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เจ้าหน้าที่จากศูนย์พึ่งได้ One Stop Crisis Center (OSCC) เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และตัวแทนเจ้าหน้าที่ในสังกัดอบจ.นครสวรรค์ทุกกอง รวมจำนวนกว่า 500 คน
          สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ ได้ประสานความร่วมมือกับอบจ.นครสวรรค์ เพื่อร่วมกันเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย จึงได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รู้จักบทบาทและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด และช่องทางการขอรับบริการช่วยเหลือทางกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนและสถานบันครอบครัว เป็นปัญหาที่มีความรุนแรงและซ้ำซ้อนมากขึ้น อีกทั้งยังได้มีการมอบป้ายศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวประจำตำบล จำนวน 22 ศูนย์อีกด้วย สำหรับกิจกรรมภายในงาน ยังได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 การบรรยายบทบาทหน้าที่องค์กรอัยการและกฎหมายทั่วไป และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการปฏิบัติงานร่วมกันในการคุ้มครองสิทธิและให้การช่วยเหลือทางกฎหมายเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว ระหว่างศูนย์พึ่งได้ OSCC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ กับ ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
          โดยนายก อบจ.นครสวรรค์ กล่าวว่า “กฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่เรามีหน้าที่จะต้องทราบ ในหลายๆเรื่อง ซึ่งปัจจุบันโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และทุกๆอย่างได้มีการเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงกฎหมายด้วย คนไทยจำเป็นต้องรู้กฎหมาย แต่สังคมอยู่ได้เพราะจารีต ประเพณี วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ทางสังคม ทำให้อาจทราบข้อกฎหมายในแบบที่ผิดได้ ทางสำนักงานอัยการฯ ซึ่งได้มีการทำ MOU ร่วมกับอบจ. ในโครงการ อบจ.เคียงข้างประชาชน เพื่อให้มีความรู้เท่าทัน และช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่แบบเชิงรุก”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!