สุพรรณบุรี-ยุติธรรมจัดการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

สุพรรณบุรี-ยุติธรรมจัดการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ภาพ/ข่าว:มงคล / รัตนา / พงศกร สว่างศรี / อาคม หลักคำ

          ที่ห้องประชุมดาราปุระ ณ วังยางรีสอร์ท อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดจัดการฝึกอบรม หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (รุ่นที่ 69) พร้อมกล่าวว่า พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ถือเป็นกฎหมายที่จะช่วยให้หน่วยงานของรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พนักงานสอบสวนและภาคประชาชน สามารถอำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนได้โดยสะดวก รวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร เกิดความเท่าเทียมกันและเสมอภาคทุกชนชั้นในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
          ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและนโยบายรัฐบาลโดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมายนี้เป็นการดำเนินการให้คู่กรณีมีโอกาส/เจรจาตกลงกันระงับข้อพิพาท โดยสันติวิธีและปราศจากการวินิจฉัยข้อพิพาทและให้ข้อตกลงอันเกิดจากความตกลงยินยอม/ของคู่กรณีมีสภาพบังคับตามกฎหมาย ซึ่งทุกท่านที่ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ ถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และเข้ามามีส่วนร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในการส่งเสริมและดำเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในฐานะผู้ใกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อให้ประชาชนทุกชนชั้นสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างแท้จริงทำให้ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลลดน้อยลง ลดปัญหาความขัดแย้งเกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้โดยเร็ว โดยมีนายเชษฐา ขาวประเสริฐ ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ต.อ.เฉลิมวุฒิ วงษ์เวียงจันทร์ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี นายสันติ ชูเชิด นายกสมาคมผู้ใกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมงาน

          นางสาวลดาวัลย์ โรจนพานิช ยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการจัดอบรมครั้งนี้เป็นหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 69 เพื่อพัฒนาผู้ใกล่เกลี่ยให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ดังนั้น สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้กำหนดให้มีการอบรมผู้ใกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ในรุ่นที่ 69 ระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2567 โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วย ผู้ที่ให้ความสนใจ และคณะทำงานบริหารศูนย์ใกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน โดยเน้นกระบวนการบรรยายแบบมีส่วนร่วมอภิปรายระดมความเห็น จัดกิจกรรมกลุ่มและฝึกปฏิบัติการไกล่เกลี่ยในสถานการณ์จำลอง โดยมีระยะเวลาการอบรม 36 ชั่วโมง จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและภายหลังจากการอบรมผู้ผ่านการอบรมจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใกล่เกลี่ยของกระทรวงยุติธรรมและขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ใกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนในพื้นที่ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!