ร้อยเอ็ด-รองผู้ว่าฯ ประชุมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ร้อยเอ็ด-รองผู้ว่าฯ ประชุมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 12 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดร้อยเอ็ด (คจพ.จ.) ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นางราณี วงศ์ลุน พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ เพื่อติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำและการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมทั้งพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าภาพหลัก และเจ้าภาพรอง สนับสนุน ช่วยเหลือ รับผิดชอบดูแลแต่ละมิติ ทั้ง 5 มิติ ได้แก่ มิติด้านสุขภาพ มิติด้านความเป็นอยู่ มิติด้านการศึกษา มิติด้านรายได้ และมิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานสามารถบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
          ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หวัด (ศจพ.จ.) และศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) มีครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ปี 2566 ที่ต้องให้การช่วยเหลือ จำนวน 1,191 ครัวเรือน แยกเป็น มิติสุขภาพ จำนวน 6 ครัวเรือน มิติความเป็นอยู่ จำนวน 197 ครัวเรือน มิติการศึกษา จำนวน 96 ครัวเรือน มิติรายได้ จำนวน 1,028 ครัวเรือน สำหรับที่ประชุมมีแผนการดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมข้อมูล ศจพ. ทุกระดับ ทีมปฏิบัติการฯ และทีมพี่เลี้ยงตรวจสอบความถูกต้อง (Recheck) ของข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเร่งด่วนจากระบบ TPMAP ปี 2567 หากพบว่ามีบุคคล หรือ ครัวเรือนที่ประสบปัญหา แต่ไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมาย หรือครัวเรือน thaiQM ให้ดำเนินการเพิ่มและบันทึกข้อมูลครัวเรือนในระบบ TPMAP เพื่อเป็นกลุ่มเป้าหมายในการให้ความช่วยเหลือต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!