ประจวบคีรีขันธ์-สภาองค์กรของผู้บริโภค มุ่งเป้าโรงเรียนประจวบวิทยาลัยเป็นศูนย์เรียนรู้ระบบรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย

ประจวบคีรีขันธ์-สภาองค์กรของผู้บริโภค มุ่งเป้าโรงเรียนประจวบวิทยาลัยเป็นศูนย์เรียนรู้ระบบรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย

ภาพ/ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 มี.ค.2567 ที่ห้องทองนพคุณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายนันทปรีชา คำทอง ประธานสภาองค์กรของผู้ปริโภคจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานในการประชุมกลไก-ภาคีเครือข่ายการจัดการรถนักเรียนปลอดภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามโครงการพัฒนาบริการขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยและเป็นธรรม เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคพื้นที่ จ.ประจวบฯ โดยมี น.ส.ธนพร บางบัวงาม หัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดประจวบฯ สภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวรายงาน และมี พระครูวิสุทธิ์ธรรมโสภิต เจ้าคณะตำบลเกาะหลัก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเกาะหลัก พระอารามหลวง (คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนประจวบวิทยาลัย) นายเดชา เรืองอ่อน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)จ.ประจวบฯ นายจิรศักดิ์ ติณสุวรรณ ป้องกันจังหวัดฯ นายสุทธินาถ ทานนท์ รองศึกษาธิการจังหวัดฯ นายณัฐพงศ์ เส็งดอนไพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย และมีหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม ประกอบด้วย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบฯ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัดฯ วิทยาลัยเทคนิคประจวบฯ ตำรวจภูธรจังหวัด เทศบาลเมืองประจวบฯ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านประจำสภาผู้บริโภคจังหวัด ทนายความประจำหน่วยงานประจำจังหวัดฯ สภาองค์กรของผู้บริโภค คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประจวบวิทยาลัย และภาคีเครือข่ายศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคทั้ง 8 อำเภอ 13 แห่ง เข้าร่วม
          น.ส.ธนพร บางบัวงาม หัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดประจวบฯ กล่าวว่า การประชุมกลไกการขับเคลื่อนและพัฒนาบริการขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยและเป็นธรรม เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดประจวบฯในครั้งนี้ มีเนื้อหาในประเด็น กระบวนการขับเคลื่อนเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้การจัดการรถรับส่งนักเรียนที่ปลอดภัย องค์ประกอบ 9 ขั้น โรงเรียนประจวบวิทยาลัย โรงเรียนต้นแบบ ซึ่งเป็นโครงการแผนงานร่วมทุน ระหว่าง สภาองค์กรของผู้บริโภค กับ สำนักงานสนับสนุนกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในโครงการพัฒนาบริการขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยและเป็นธรรมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ จังหวัดสมุทรสงคราม (ภาคตะวันตก) โดยมีการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายบริการขนส่งสาธารณะ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 1 ความร่วมมือการพัฒนาระบบรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยให้เป็นศูนย์เรียนรู้ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย (โรงเรียนต้นแบบ) ประเด็นที่ 2 ความร่วมมือการพัฒนาบริการขนส่งมวลชนที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ปลอดภัย และเป็นธรรม ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ โดยในการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดตั้งกลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาระบบรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยให้โรงเรียนประจวบวิทยาลัยเป็น “ศูนย์เรียนรู้” ตามองค์ประกอบ 9 ขั้นรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย โดยขั้นที่ 1 มีคณะกรรมการและคณะทำงานระดับจังหวัด หรืออำเภอ ซึ่งคณะทำงานมีองค์ประกอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียน ขั้นที่ 2 มีกลไกการจัดการรถรับส่งนักเรียนของโรงเรียน (นักเรียน ครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ) ขั้นที่ 3 มีระบบข้อมูล (ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลรถและผู้ประกอบการ เส้นทางเดินรถ เส้นทาเสี่ยง พฤติกรรมคนขับ ฯลฯ) ขั้นที่ 4 มีระบบกลไกเฝ้าระวังภายในโรงเรียน โดยความร่วมมือของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ ตลอดจนมีระบบการติดต่อสื่อสารของกลไกเฝ้าระวังฯ ขั้นที่ 5 มีระบบการดูแลในรถ มีครู นักเรียน ควบคุมดูแลนักเรียนในรถ การติดต่อสื่อสารและการแจ้งปัญหา ขั้นที่ 6 มีการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ คนขับ รถนักเรียน ตลอดจนระบบการสื่อสาร ประสานงาน ให้ความรู้กับกลุ่มผู้ประกอบการ กลไกเฝ้าระวังฯ ขั้นที่ 7 มีระบบการดูแลเรื่องมาตรฐานรถและระบบรับรองมาตรฐานรถ (ระบบรับรองรถของโรงเรียน การขึ้นทะเบียนกับขนส่ง การรับรองโดยขนส่ง การประกันภัยรถ) ขั้นที่ 8 มีการจัดการจุดจอดรถ / ถนน (การกำหนดจุดจอดรถที่ปลอดภัย ระบบความปลอดภัยของถนนหน้าโรงเรียน และขั้นที่ 9 มีระบบการติดตามประเมินผล ระบบการจัดการทั้งระบบ

          น.ส.ธนพร กล่าวต่อว่า ทั้งนี้เพื่อร่วมออกแบบการจัดการปัญหาจุดจอดรถ รถรับส่งนักเรียน และจุดรถมอเตอร์ไซค์ภายนอกโรงเรียน บริเวณถนนสู้ศึก บริเวณโรงพยาบาลประจวบฯ บริเวณวัดเกาะหลัก บริเวณประตูทางเข้าด้านหน้าโรงเรียนประจวบวิทยาลัย และบริเวณโดยรอบถนนสละชีพ นอกจากนี้ยังพบปัญหาการจอดรถริมทางในเวลาเร่งรีบช่วงเลิกเรียน ปัญหาการจอดรถรถมอเตอร์ไซค์ในซอยสละชีพ 9 บริเวณประตูทางเข้า ด้านหลังโรงเรียน และบริเวณโดยรอบถนนพิทักษ์ชาติ อีกทั้งปัญหาการจอดรถช่วงโรงพยาบาลประจวบฯ ถึง บริเวณประตูหลังโรงเรียน ปัญหาจุดจอดรถรับเรื่องหลังโรงเรียนถนนพิทักษ์ชาติ ติดกับถนนมหาราช 1 และปัญหาการจอดรถมอเตอร์ไซค์จุดจอดรถในบริเวณวัดเกาะหลัก นอกจากนี้ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนานโยบายรถนักเรียนปลอดภัยระดับจังหวัด ซึ่งได้มีและผู้บริหารจากโรงเรียนประจวบวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคประจวบฯ และ พระครูวิสุทธิ์ธรรมโสภิต เจ้าคณะตำบลเกาะหลัก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเกาะหลัก พระอารามหลวง เข้าร่วมการประชุม เพื่อปรึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาจุดจอดรถนักเรียน โดยแนวทางการพัฒนานโยบายรถนักเรียนปลอดภัยระดับจังหวัด การสื่อสารสาธารณะ ขอความร่วมมือและเพื่อเตรียมความพร้อมประกาศให้โรงเรียนประจวบวิทยาลัยเป็นโรงเรียนต้นแบบและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะต่อไป
 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!