อุดรธานี-บสย. รับรางวัล TQC การบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2566

อุดรธานี-บสย. รับรางวัล TQC การบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2566

ภาพ/ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์

          วันที่ 7 มี.ค.67 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) อุดรธานี เปิดเผยว่า นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) รับรางวัล Thailand Quality Class : TQC 2023 การบริหารสู่ความเป็นเลิศ จากนางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567
          นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 (Thailand Quality Award : TQA) จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยมีนายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมแสดงความยินดี รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2566 Thailand Quality Class : TQC 2023 ที่ บสย. ได้รับในปีนี้เป็นรางวัลในภาพรวม ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญขององค์กร ที่มีส่วนสำคัญต่อการยกระดับการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้เกณฑ์การประเมิน 7 หมวดหลักสำคัญ ประกอบด้วย 1. การนำองค์กร (Leadership) 2.กลยุทธ์ (Strategy) 3.ลูกค้า (Customers) 4.การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Measurement, Analysis, and Knowledge Management) 5.บุคลากร (Workforce) 6.การปฏิบัติการ (Operations) และ 7. ผลลัพธ์ (Results)          นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวว่า นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ที่ได้รับ เป็นครั้งที่ 2 สะท้อนความมุ่งมั่น ทุ่มเทการพัฒนา ยกระดับความสำเร็จขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ของคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานของ บสย. ที่ได้ดำเนินพันธกิจและภารกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในฐานะรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง ที่ได้คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการพัฒนาของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน เพื่อให้ บสย. เป็นที่พึ่งพิงให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างสมดุล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ บสย. ได้กระจายความช่วยเหลือ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมการพัฒนาบริหารจัดการองค์กร ประกาศวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนองค์กรด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี ภายใต้วัฒนธรรม FAST & FIRST สู่ “เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเงินทุนและโอกาสให้แก่ SMEs เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน SMEs’ Gateway” รับมือกับการเปลี่ยนแปลง (Disruption) สร้างสรรค์นวัตกรรม เพิ่มบทบาทการให้ความรู้ทางการเงินครบวงจร (Financial Literacy) การบริหารจัดการธุรกิจ และขยายสู่การช่วยเหลือแก้ไขหนี้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และยังขยายการสนับสนุนสู่กลุ่มผู้ขาดโอกาสและกลุ่มนักศึกษา เพื่อให้ทุกภาคส่วนก้าวผ่านความท้าทาย พร้อมเปิดรับโอกาสใหม่ ๆ และเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ในส่วนของแผนงานในปี 2567 บสย. ยังคงมุ่งเพิ่มระดับความเข้มข้นในการยกระดับความสามารถขององค์กรและพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกขับเคลื่อนองค์กร บูรณาการกระบวนการทำงานในทุกมิติให้มีความเชื่อมโยงและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและระบบนิเวศน์ทางการเงิน (Ecosystem) แบบเฉพาะเจาะจงครบวงจร ตามเป้าหมายการขับเคลื่อนองค์กรสู่ “Credit Mediator” และ “SMEs Digital Gateway” เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเงินทุนและโอกาสให้แก่ SMEs เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (SMEs’ Gateway) ”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!